Απόφαση αριθμ. 11/187/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 51434/4626/27-11-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 51434/4626/2017 αιτημά του ο Μπαλασινός Ιωάννης, φερόμενος ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523012 στο ΟΤ.609 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και β) κατόπιν της με αρ. 66264/ 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης του αιτούντα για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτούντα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με 1.285,00 €.

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0523012

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

2

ΜΕΣΑΙΑ

80 €/τεμ

160,00

1.285,00

100,00%

1.285,00

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΕΙΔΗ

2

ΜΕΣΑΙΑ

30 €/τεμ

60,00

ΜΑΝΤΡΑ

2,40 κμ

95 €/κμ

228,00

με ΚΑΓΚΕΛΟ

10,80 τμ

50 €/τμ

540,00

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

5,40 τμ

55 €/τμ

297,00

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό και να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού.

 

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 51434 / 4626 / 2017 του Μπαλασινού Ιωάννη

  2. Φωτ/φο Απόφασης & Πίνακες Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

  3. Φωτ/φο Πίνακα και Διαγράμματος της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  4. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 33/494/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” του κ.Μπαλασινού Ιωάννη, να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να ενεργήσει για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από 23-03-2018, υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ.11190/29-03-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, συμπεραίνει ότι :

Συμφέρει τον Δήμο Κορινθιων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως για τα επικείμενα της υπ’ αριθμ.0523012 ιδιοκτησίας του Ο.Τ. 609, όπως περιγράφονται στον πίνακα επικειμένων, σύμφωνα με τις αξίες, που έχουν καθοριστεί με το υπ’ αριθμ.1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Δήμου Κορινθίων (π.δ.5/1986).”

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” του κ.Μπαλασινού Ιωάννη, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523012 στο ΟΤ.609 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με προτεινόμενες από μέρους του τιμές, αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013, δηλάδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο προς τον αιτούντα του συνολικού ποσού των 1.285,00 €.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 23-03-2018, υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ.11190/29-03-2018 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Γιαλού Βαρβάρας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου του κ.Μπαλασινού Ιωάννη, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0523012 στο ΟΤ.609 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με προτεινόμενες από μέρους του τιμές, αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ.. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013, δηλάδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων προς τον αιτούντα, του συνολικού ποσού των 1.285,00 €, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/187/2018.-

 

 

Leave a Comment