Απόφαση αριθμ. 11/201/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12866/1409/17-04-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

 

Σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563/ αριθμός493), η αρχική ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 εμβαδού 1947,92 τ.μ, έχει ως φερόμενους ιδιοκτήτες τον κ.Στυλιανό Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου ως καθολικό διάδοχο των κ.κ. Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη, τον κ.Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου και της Κων/νας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου, τον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου και τον κ.Μιχαήλ Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου.

Από την αρχική ιδιοκτησία επιφάνειας 1947,92 τ.μ κατόπιν υπολογισμού της θεωρητικής εισφοράς σε γη και της ρυμοτομίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, απέμεινε η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 05 στο Ο.Τ 775 επιφάνειας 1563,73 τ.μ και οφείλεται αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 106,50 τ.μ που αντιστοιχεί στο ΚΑΕΚ 280555613001/0/0.

Οπότε, η αναλογούσα αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης για έκαστο των συνιδιοκτητών σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής είναι:

α) για τον κ. Στυλιανό Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής ως καθολικό διάδοχο των κ.κ. Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη αποζημίωση επιφάνειας 47,34 τ.μ.

Για την αποζημίωση αυτή έχει ληφθεί η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 17734/22-02-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα ο εξώδικος συμβιβασμός με τιμή μονάδος αποζημίωσης εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), δηλαδή την καταβολή αποζημίωσής του από το Δήμο Κορινθίων συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.680,80 €) για την οποία έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος με την υπ΄ αριθμ. 52/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει για τον εν λόγω εξώδικο συμβιβασμό η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κα Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη με την από 11-04-2016 γνωμοδότησή της, κατόπιν ορισμού της με την υπ΄ αριθμ. 7/62/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ανα

β) για τον κ. Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου και της Κων/νας αναλογεί αποζημίωση επιφάνειας 23,66 τ.μ.

γ) για τον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής αναλογεί αποζημίωση επιφάνειας 35,50 τ.μ.

 

Ο κ. Αγγελής Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Κων/νας και ο κ. Γεώργιος Μπαφίτης του Δημητρίου και της Βασιλικής με τις με αριθμ. πρωτ. 10952/1140/28-03-2018 και 11748/1321/03-04-2018 αιτήσεις τους αντίστοιχα, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, ως συνιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Συγκεκριμένα, αιτούνται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής τους από το Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσής τους λόγω ελλείμματος γης που τους αναλογεί, με τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), αποδεχόμενοι την υπ΄ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Οπότε:

Στον κ. Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου αναλογεί αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (23,66 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ =2.839,20 €).

Στον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου αναλογεί αποζημίωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (35,50 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ = 4.260,00 €).

 

Δεδομένου, ότι έχει ήδη ληφθεί και εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον εξώδικο συβιβασμό της αναλογούσας αποζημίωσης από το Δήμο του συνιδιοκτήτη του ακινήτου κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου και προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση ολόκληρης της δεσμευμένης για κοινόχρηστο χώρο έκτασης επιφάνειας 106,50 τ.μ που αντιστοιχεί στο ΚΑΕΚ 280555613001/0/0, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τον εξώδικο συμβιβασμό της αναλογούσας αποζημίωσης όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω και των δύο έτερων συνιδιοκτητών κ. Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και κ. Γεώργιου Μπαφίτη του Δημητρίου, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  • Η αριθμ. πρωτ. 10952/1140/28-03-2018 αίτηση του κ. Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και της Κων/νας

  • Η αριθμ. πρωτ. 11748/1321/03-04-2018 αίτηση του κ. Γεώργιου Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής

  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0603037

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  • Η από 11-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Παυλίνας-Ιωάννας Φιλιππίδη

  • Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος της απαλλοτριωτέας έκτασης για Κ.Χ με ΚΑΕΚ 280555613001/0/0

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί των ανωτέρω Αιτήσεων των κ.κ.Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και Γεωργίου Μπαφίτη του Δημητρίου, για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, ως συνιδιοκτητών της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775–Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα–Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, με προτεινόμενη τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), αποδεχόμενοι την υπ’ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ.Νανόπουλου Β., Κορδώση Χρ., και Δημητρόπουλου Κων. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10952/1140/28-03-2018 και 11748/1321/03-04-2018 Αιτήσεων των κ.κ.Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και Γεωργίου Μπαφίτη του Δημητρίου, για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, επιφάνειας 23,66 τ.μ., και 35,50 τ.μ. αντίστοιχα, ως συνιδιοκτητών της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775–Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα–Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, με προτεινόμενη τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), αποδεχόμενοι την υπ’ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/201/2018.-

 

 

 

Leave a Comment