Απόφαση αριθμ. 8/113/2018

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-03-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη

Επειδή ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας εκλεγμένο με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 5/75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07-03-2017 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και έως την αντικατάστασή του, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της σε ορθή υπ’ αριθμ. 5/76/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Καμπούρης Χαράλαμπος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8493/08-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 8156/816/07-03-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση κ.Λούτα Δημήτριου του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α 0607039 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου

 

Με την αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση ο κ.Δημήτριος Λούτας του Αθανασίου και της Αναστασίας, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς το Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 18,98 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Την ιδιοκτησία αυτή ο κ. Δημήτριος Λούτας του Αθανασίου την απέκτησε με το υπ’ αριθμ. 5689/9-2-2018 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβ/φου Κορίνθου Παναγιώτας Φιλιππίδη (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 201/13-02-2018).

Η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και η εν λόγω ιδιοκτησία διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 02/2017 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 239642/4017/25-09-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 1469/2-11-2017).

Ο αιτών προτείνει με εξώδικο συμβιβασμό ως τιμή μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ), οπότε η οφειλή του προς το Δήμο σε περίπτωση αποδοχής της, θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (δηλ. 18,98 τμ Χ 120,00 €/τμ = 2.277,60 €)

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Η με αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου

  • H με αριθμ. πρωτ. 239642/4017/25-09-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 1469/2-11-2017).

  • Αντίγραφα των πινάκων της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής (σελίδες 453α-1, 453β-1 και 454α-1, 454β-1)

  • Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Το υπ΄ αριθμ. 5689/9-2-2018 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβ/φου Κορίνθου Παναγιώτας Φιλιππίδη (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 201/13-02-2018).

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος για την οφειλόμενη προς το Δήμο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 18,98 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων με προτεινόμενη από μέρους του τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος για την οφειλόμενη προς το Δήμο μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 18,98 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων με προτεινόμενη από μέρους του τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/113/2018.-

 

 

Leave a Comment