Απόφαση αριθμ. 17/281/2018

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αποδοχής πράξης παραχώρησης εδαφικής λωρίδας στην Τ.Κ.Εξαμιλίων» θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: “Αποδοχή πράξης παραχώρησης εδαφικής λωρίδας στην Τ.Κ.Εξαμιλίων”

 

Με την υπ.αριθμ. 15690/2018 αίτησή του ο κ.Πασπαλιάρης Αναστάσιος, προσκόμισε την υπ’ αριθμ.4920/31-12-2015 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση/ σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών Ν.Δ. 1024/1971 η οποία μεταγράφηκε στο Α’ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τομ.577 με αρ.266,267.

Στην ανωτέρω πράξη περιγράφεται η παραχώρηση εδαφικής λωρίδας εμβαδού 47,70 τ.μ έμπροσθεν ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 1001,25 τ.μ όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα ιδιώτη μηχ/κού Νκ.Φαρμάκη.

Επειδή :

Οι όμοροι ιδιοκτήτες έχουν ήδη διαμορφώσει τους περιμετρικούς μανδρότοιχους επί του προσώπου των οικοπέδων τους στην Επαρχιακή οδό Εξαμιλίων-Ξυλοκέριζας σε απόσταση από το όριο αυτής (δηλαδή έχουν οπισθοχωρήσει)

Επί του προσώπου του οικοπέδου η επαρχιακή οδός έχει καμπύλη διεύθυνση απαιτείται: και για λόγους ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας και για λόγους συνέχισης της οικοδομικής γραμμής (περιτοιχήσεις όμορων οικοπέδων), η δημιουργία μανδρότοιχου επί του προσώπου του εν λόγω οικοπέδου

η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά ως προς την αποδοχή της παραχώρησης της εδαφικής λωρίδας προς δημιουργία κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 47,70 τ.μ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Αναστασίου Πασπαλιάρη στο σημείο που το ακίνητό του εφάπτεται της Επαρχιακής Οδού Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας.

 

Συνημμένα :

1.Η υπ’αριθμ.1926/15690/18 αίτηση κ.Αν.Πασπαλιάρη

2.Η υπ’ αριθμ.4920/31-12-2015 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση συνοδευόμενη από το υπ’ αριθμ 64,65/10-02-2016.

3.Η από 10/05/2018 Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχ/κού Νκ.Φαρμάκη.

4.Το από Οκτώβριο 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα ιδιώτη Μηχ/κού Νκ.Φαρμάκη κλίμακας 1:200.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω παραχώρησης εδαφικής λωρίδας, που θα διευκολύνει την διέλευση των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την αποδοχή πράξης παραχώρησης εδαφικής λωρίδας στην Τ.Κ.Εξαμιλίων εμβαδού 47,70 τ.μ έμπροσθεν ιδιόκτητου οικοπέδου του κ.Πασπαλιάρη Αναστάσιου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4920/31-12-2015 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση/σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών Ν.Δ. 1024/1971 η οποία μεταγράφηκε στο Α’ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου στον τομ.577 με αρ.266,267, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/281/2018.-

 

 

Leave a Comment