Απόφαση αριθμ. 17/287/2018

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 4353/399/5-4-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 4353 / 399 / 2018 αιτημά του ο Αθανάσιος Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, ως καθολικός κληρονόμος της μητέρας του Σταυρούλας το γένος Λεωνίδα και Μαρίνας Μαρκέλλου η οποία κατά το χρόνο κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή της τα γεωτεμάχια Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%.

ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για 65,50 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ιδιοκτησιών του (στο ποσοστό που του αναλογούν) όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. και διορθώθηκε με την αρ.30931 / 30-06-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 12 / 2014 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες οι μεν πρώτες (αξίες γης) με αυτές που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του και οι μεν δεύτερες (αξίες επικειμένων) με αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτούντα με τις προτεινόμενες τιμές μονάδος με μόνη εξαίρεση την τιμή αποζημίωσης του συρματοπλέγματος ανά μέτρο μήκους καθώς για αυτό δεν αναγράφεται στους πίνακες ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και κατά συνέπεια θεωρείται αυτή ως μέτρια.

 

Έτσι οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ως εξής:

α) για το έλλειμμα γης που αφορούσε τη Σταυρούλα Μαρκέλλου και τώρα τον Αθανάσιο Ιατρού 65,50τμ * 120€/τμ= 7.860,00 €

β) για τα επικείμενα όπως υπολογίζεται στους παρακάτω αναλυτικούς Πίνακες και στο ποσοστό που αναλογούσε στην Σταυρούλα Μαρκέλλου και τώρα στον Αθανάσιο Ιατρού 574,94€+2160,00€+303,30€= 3.038,24 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0514028 (ΟΤ 681, 684)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ιδιοκτησίας

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

19

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

3990,00

 

5.175,00

 

 

11,11%

 

574,94

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ

105,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

80,00 μ.μ.

13,50 €/μμ

1080,00

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0509016 (ΟΤ.700, 701)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

9

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1890,00

2160,00

100,00%

2160,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

20,00 μ.μ

13,50 €/τμ

270,00

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0636003 (περίμετρος σχεδίου ΟΤ.784)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

13

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

2730,00

2730,00

11,11%

303,30

 

Συνολικά η αποζημίωσή του αιτούντα αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (7.860,00+3038,24) 10.898,24 €.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και επικειμένων και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

 

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 4353 / 399 / 2017 αίτηση Αθανάσιου Ιατρού

  2. Φωτ/φο Απόφασης & Πινάκων Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

  3. Φωτ/φο Διαγραμμάτων της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  4. Φωτ/φο Απόφασης, Πινάκων, Διαγραμμάτων Διορθωτικής Π.Ε. (α.α. 12 / 2014) Απ.Περιφ.Πελ.

  5. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  6. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 11/202/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ. 18776/08-06-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, συμπεραίνει ότι :

«..Η γνώμη μου είναι ότι συμφέρει τον Δήμο να προβεί σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και να κάνει δεκτή την αίτηση του Αθανασίου Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, περί προσδιορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης, λόγω ελλείματος γης, σε 120 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους, υπό την αίρεση ότι ο αιτών θα αναγνωρισθεί τελικά δικαιούχος της αποζημίωσης.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Αθανασίου Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για επιφάνεια 65,50τ.μ. με προτεινόμενη τιμή 120/τ.μ. και επικειμένων των ιδιοκτησιών που του αναλογούν με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και που αφορούν τα γεωτεμάχια ιδοκτησίας του Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%, του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 18776/08-06-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης και β)αποζημίωσης επικειμένων των ιδιοκτησιών του κ.Αθανάσιου Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, ως καθολικού κληρονόμου της μητέρας του Σταυρούλας το γένος Λεωνίδα και Μαρίνας Μαρκέλλου που του αναλογούν, με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και που αφορούν τα γεωτεμάχια ιδοκτησίας του Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%, του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων:

α)με τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ. για επιφάνεια 65,50τ.μ., ήτοι 65,50τμ *120€/τμ= 7.860,00 € και

β)για τα επικείμενα των τριών γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας του ως εξής :

Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό ιδιοκτησίας 11,11%, με τιμές μονάδος : 210,00€/ τεμ. για 19 Ελιές Μεγάλες, 105,00 €/ τεμ. για 1 Συκιά Μεγάλη και 13,50€/ τ.μ. για τα 80,00 τ.μ. Συρματοπλέγματος σε μέτρια κατάσταση, ήτοι 574,94€ συνολικά,

Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό ιδιοκτησίας 100% , με τιμές μονάδος :

210,00€/ τεμ. για 9 Ελιές Μεγάλες και 13,50€/ τ.μ. για τα 20,00 τ.μ. Συρματοπλέγματος σε μέτρια κατάσταση, ήτοι 2160,00€ συνολικά, και

Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό ιδιοκτησίας 11,11%, με τιμές μονάδος : 210,00€/ τεμ. για 13 Ελιές Μεγάλες, ήτοι 303,30€ συνολικά.

Συνολικά για επικείμενα των τριών ιδιοκτησιών : 574,94+ 2160,00+303,30 =3.038,24€

Δηλαδή, η καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στον ανωτέρω ανέρχεται συνολικά σε α)για επιφάνεια 65,50τ.μ., συνολικό ποσό 7.860,00€ και β)για επικείμενα των τριών ιδιοκτησιών, συνολικό ποσό : 574,94+ 2160,00+303,30 =3.038,24€ δηλαδή αθροιστικά, στο ποσό των 7.860,00+3.038,24=10.898,24€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018, και τους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.582.000,00€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 350.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/287/2018.-

 

 

Leave a Comment