Απόφαση αριθμ. 10/173/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 9909/οικ.999/20-03-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α 0607046 στο Ο.Τ 794 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου των κ.κ Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου σύζ. Χρήστου Κουλούρη.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 7722/758/2-3-2018 αίτηση των κ.κ Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου σύζ. Χρήστου Κουλούρη

 

Με τη αριθμ. πρωτ. 7722/758/2-3-2018 αίτηση ο κ. Χρήστος Κουλούρης του Ιωάννη και της Άννας και η κα Θεοδώρα Νούλα του Κων/νου και της Ζωής σύζ. Χρήστου Κουλούρη, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους τους προς το Δήμο Κορινθίων μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 16,64 τ.μ, που επιμερίζεται σε 8,32 τμ για έκαστο εξ΄ αυτών, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 05 στο Ο.Τ 794 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

Η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563/αριθμός 493), και η εν λόγω ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 στο Ο.Τ 794 εμφαίνεται στους ως άνω συνιδιοκτήτες με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ΄ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ΄ αυτών.

 

Ο αιτούντες προτείνουν με εξώδικο συμβιβασμό ως τιμή μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους τους μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα προς το Δήμο, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, οπότε η οφειλή τους σε περίπτωση αποδοχής της θα ανέρχεται για την ιδιοκτησία στο συνολικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (δηλ. 16,64 τμ Χ 120,00 €/τμ = 1.996,80 €) το οποίο επιμερίζεται κατά 50% σε έκαστο εκ των ως άνω αιτούντων.

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  • Η με αριθμό πρωτ. 7724/759/2-3-2018 αίτηση των κ.κ Χρήστου Κουλούρη του Ιωάννη και της Άννας και Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου και της Ζωής σύζ. Χρήστου Κουλούρη

  • Η υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της πράξης εφαρμογής του σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου.

  • Πίνακας της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία 0607046 στο Ο.Τ 794

  • Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η υπ΄ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων με θέμα ”Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημιώσεις ελλείμματος γης και μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος των κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της συζύγου του, Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, συνολικής επιφάνειας 16,64 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 05 στο Ο.Τ 794 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων με προτεινόμενη από μέρους τους τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αναφερομένου αιτήματος των κ.κ. Κουλούρη Χρήστου του Ιωάννη και της συζύγου του, Νούλα Θεοδώρας του Κων/νου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, συνολικής επιφάνειας 16,64 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607046 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 05 στο Ο.Τ 794 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων με προτεινόμενη από μέρους τους τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/173/2018.-

 

 

Leave a Comment