Απόφαση αριθμ. 23/365/2018

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών περί του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής για την διαβίβαση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής στην Α.Ε.Π.Π. κι ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή, ως αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει άμεσα να διατυπώσει και να διαβιβάσει στην Αρχή τις απόψεις της για την εν θέματι προσφυγή.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 365η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Απόψεις επί προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών περί του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 34/497/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 16/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-02-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741,1.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 20/332/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-02-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου με αριθμό προσφοράς συστήματος 89665 και 2)ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 86526, διότι οι προσφορές τους, όσον αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 60801/29-12-2017 αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, και έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος 87279 για όλα τα τμήματα της αριθμ. 60801/2017 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε ότι προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) του οικονομικού φορέα ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., η οποία κατατέθηκε στις 06-08-2018 κι έλαβε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ τον αριθμό 753/06-08-2018, κι οποία στρέφεται κατά της αριθμ. 332/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, καθώς και την με αριθμό 983/2018 πράξη του Προέδρου του 5ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητούνται οι απόψεις του Δήμου επί της ως άνω αναφερομένης προσφυγής.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 26952/09-08-2018 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού επί της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμα γεύματα για τι σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»

 

Αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. στο διαγωνισμό του θέματος σας υποβάλλουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα σημεία της Προδικαστικής Προσφυγής που άπτονται της αξιολόγησης των προσφορών των οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 60801/29-12-2017 και τις τεχνικές απαιτήσεις της Μελέτης με αρ. 16/2017 (Παράρτημα Ι της Διακήρυξης). 

 

1.

Σχετικά με την προσφορά της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με το άρ. 2.4.3.1 της Διακήρυξης τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: […] (γ) τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτήριων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τα αποδεικτικά μέσα της περίπτωσης Β6 της παραγράφου 2.2.9.2 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα […].

 
Στο άρ. 2.2.9.2- «Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο Β.3 αναφέρεται: «Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους: • Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων. Ως οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων νοούνται οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (οι ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), των ετών 2014 – 2015 και 2016 και οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει».

 

Στο άρ. 2.4.2.5 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής».

 

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. υπέβαλλε στο διαγωνισμό τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014, 2015  και 2016, χωρίς να φέρουν αυτές ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί ως έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από τον οικονομικό φορέα και όχι ως δημόσια έγγραφα, δηλαδή δεν έχουν υποβληθεί  ως αναπόσπαστα μέρη δημοσίου εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ, οπότε σύμφωνα με το προαναφερθέν άρ. 2.4.2.5 της Διακήρυξης πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, και όχι να κατατεθούν ως απλά φωτοαντίγραφα

 

Επιπλέον,

 

Στο άρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

 

Στο υποβληθέν από την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη σχετική τεκμηρίωση – σχετικά με τους ισολογισμούς – αν αυτή διατίθεται ηλεκτρονικά (δηλ. διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων). Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το άρ. 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών», αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μεταξύ άλλων πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.    

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. Η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η Επιτροπή δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στις υποβληθείσες οικονομικές χρήσεις, καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι τα υποβληθέντα έγγραφα έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, οπότε έπρεπε να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δε έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού, όπως ακριβώς αναφέρθηκε στο πρακτικό με Αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού.

 

2.

Σχετικά με την προσφορά της KORINTHIAN PALACE A.E. επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

2.1

Αβάσιμα αναφέρεται στην Προδικαστική Προσφυγή στο σημείο 2 ότι η KORINTHIAN PALACE A.E. δηλώνει στο ΕΕΕΣ ότι προμηθεύεται πολλά εκ των προσφερομένων προϊόντων από το εμπορικό κατάστημα ΜΕΤΡΟ. Στο ΕΕΕΣ δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Όμως έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ΜΕΤΡΟ από την οποία θα προμηθεύεται μέρος των διακινούμενων ειδών η KORINTHIAN PALACE A.E.  

 

Στο αρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και στο σημείο Β.5 αναφέρεται: «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) Πιστοποιητικό ISO 22000: 2005, – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύ­νων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμο του, Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 και ISO 22005:2007, β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη για τα οποία έχουν υποβάλλει προσφορά, τότε θα πρέπει να προσκομίζει το HACCP ή το ISO της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη».

 

Στο αρ. 2.4.3 της Διακήρυξης αναφέρεται στο σημείο (ε): «Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να προσκομίζει το HACCP ή το ISO της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)». Στην Διακήρυξη δε γίνεται καμία αναφορά ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν το HACCP ή το ISO αποκλειστικά των παραγωγών των προσφερομένων ειδών.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. υπέβαλλε το HACCP της εταιρείας METΡO, από την οποία θα προμηθευτεί μέρος των προμηθευόμενων ειδών. Τα είδη αυτά δηλώνονται από την ΜΕΤΡO σε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της. Ως εκ τούτου η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτή της προσφορά την KORINTHIAN PALACE A.E. ως προς το σημείο αυτό.

 

2.2

 

Στο αρ. 2.4.3 της Διακήρυξης αναφέρεται στο σημείο (ε): «Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, θα πρέπει να προσκομίζει {….} υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)».

 

Από τις υποβληθείσες από την KORINTHIAN PALACE A.E. Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγωγών ή προμηθευτριών εταιρειών δεν προκύπτει εναλλακτική προσφορά για κανένα είδος, καθώς για κάθε είδος προκύπτει είτε ένας και μοναδικός παραγωγός είτε μία και μοναδική προμηθεύτρια εταιρεία.

 

2.3

 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, Β.3  αναφέρεται:  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:

{….}

 · Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ίση με το 100% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της παρούσας Διακήρυξης (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ), δηλ. του συνολικού καθαρού προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από τα Τμήματα στα οποία συμμετέχει.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. έχει καταθέσει το με αρ. πρωτ. 23461/01-02-2018 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ- ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , με θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται υπέρ της εταιρείας το πιστοδοτικό πλαίσιο:

 

-Ενιαίο όριο έκδοσης Ε/Ε Α΄και Β Κατηγορίας ύψους € 600.000,00, σύμφωνα με το οποίο καλύπτεται η προαναφερόμενη απαίτηση  της διακήρυξης.

 

2.4

 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, Β.4 αναφέρεται:  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:

{….}

· Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. έχει καταθέσει την με αρ. πρωτοκόλλου 13478/13-08-2015 άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για την συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, , καθώς και την αρ. πρωτοκόλλου 36290/7511/23-2-2017 τροποποιητική αυτής, του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τα οποία καλύπτεται η απαίτηση της διακήρυξης.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την διατύπωση απόψεων της αναθέτουσας αρχής κι εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, επί της ως άνω αναφερόμενης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του οικονομικού φορέα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα (προσφυγή, πράξη Προέδρου 5ου κλιμακίου ΑΕΠΠ), την ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με λευκή ψήφο)

 

   Διατυπώνει τις απόψεις της, ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., η οποία προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στις 06-08-2018 κι έλαβε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ τον αριθμό 753/06-08-2018, και στρέφεται κατά της αριθμ. 20/332/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741,1 για εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ως κάτωθι:

 

1.

Σχετικά με την προσφορά της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με το άρ. 2.4.3.1 της Διακήρυξης τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: […] (γ) τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτήριων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τα αποδεικτικά μέσα της περίπτωσης Β6 της παραγράφου 2.2.9.2 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα […].

 
Στο άρ. 2.2.9.2- «Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο Β.3 αναφέρεται: «Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους: • Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων. Ως οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων νοούνται οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών (οι ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), των ετών 2014 – 2015 και 2016 και οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που τις υποβάλλει».

 

Στο άρ. 2.4.2.5 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής».

 

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  A.E. υπέβαλλε στο διαγωνισμό τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014, 2015  και 2016, χωρίς να φέρουν αυτές ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί ως έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από τον οικονομικό φορέα και όχι ως δημόσια έγγραφα, δηλαδή δεν έχουν υποβληθεί  ως αναπόσπαστα μέρη δημοσίου εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ, οπότε σύμφωνα με το προαναφερθέν άρ. 2.4.2.5 της Διακήρυξης πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, και όχι να κατατεθούν ως απλά φωτοαντίγραφα

 

Επιπλέον,

 

Στο άρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της Διακήρυξης αναφέρεται: «Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

 

Στο υποβληθέν από την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη σχετική τεκμηρίωση – σχετικά με τους ισολογισμούς – αν αυτή διατίθεται ηλεκτρονικά (δηλ. διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων). Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το άρ. 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών», αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μεταξύ άλλων πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.    

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δίδεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, στο πλαίσιο ωστόσο τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. Η δυνατότητα συμπλήρωσης/ διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Η Επιτροπή αξιολόγησης δεν προέβη στην αναζήτηση διευκρινήσεων όσον αφορά στις υποβληθείσες οικονομικές χρήσεις, καθώς ήταν σαφές και πέρα από κάθε αμφιβολία ότι τα υποβληθέντα έγγραφα έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, οπότε έπρεπε να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δε έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού, όπως ακριβώς αναφέρθηκε στο πρακτικό με Αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού.

 

2.

Σχετικά με την προσφορά της KORINTHIAN PALACE A.E. επισημαίνονται τα παρακάτω:

 

2.1

Αβάσιμα αναφέρεται στην Προδικαστική Προσφυγή στο σημείο 2 ότι η KORINTHIAN PALACE A.E. δηλώνει στο ΕΕΕΣ ότι προμηθεύεται πολλά εκ των προσφερομένων προϊόντων από το εμπορικό κατάστημα ΜΕΤΡΟ. Στο ΕΕΕΣ δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Όμως έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ΜΕΤΡΟ από την οποία θα προμηθεύεται μέρος των διακινούμενων ειδών η KORINTHIAN PALACE A.E.  

 

Στο αρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και στο σημείο Β.5 αναφέρεται: «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) Πιστοποιητικό ISO 22000: 2005, – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύ­νων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμο του, Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008 και ISO 22005:2007, β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη για τα οποία έχουν υποβάλλει προσφορά, τότε θα πρέπει να προσκομίζει το HACCP ή το ISO της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη».

 

Στο αρ. 2.4.3 της Διακήρυξης αναφέρεται στο σημείο (ε): «Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να προσκομίζει το HACCP ή το ISO της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)». Στην Διακήρυξη δε γίνεται καμία αναφορά ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν το HACCP ή το ISO αποκλειστικά των παραγωγών των προσφερομένων ειδών.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. υπέβαλλε το HACCP της εταιρείας METΡO, από την οποία θα προμηθευτεί μέρος των προμηθευόμενων ειδών. Τα είδη αυτά δηλώνονται από την ΜΕΤΡO σε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της. Ως εκ τούτου η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτή της προσφορά την KORINTHIAN PALACE A.E. ως προς το σημείο αυτό.

 

2.2

 

Στο αρ. 2.4.3 της Διακήρυξης αναφέρεται στο σημείο (ε): «Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, θα πρέπει να προσκομίζει {….} υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα)».

 

Από τις υποβληθείσες από την KORINTHIAN PALACE A.E. Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγωγών ή προμηθευτριών εταιρειών δεν προκύπτει εναλλακτική προσφορά για κανένα είδος, καθώς για κάθε είδος προκύπτει είτε ένας και μοναδικός παραγωγός είτε μία και μοναδική προμηθεύτρια εταιρεία.

 

2.3

 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, Β.3  αναφέρεται:  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:

{….}

 · Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ίση με το 100% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της παρούσας Διακήρυξης (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ), δηλ. του συνολικού καθαρού προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από τα Τμήματα στα οποία συμμετέχει.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. έχει καταθέσει το με αρ. πρωτ. 23461/01-02-2018 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ- ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , με θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται υπέρ της εταιρείας το πιστοδοτικό πλαίσιο:

 

-Ενιαίο όριο έκδοσης Ε/Ε Α΄και Β Κατηγορίας ύψους € 600.000,00, σύμφωνα με το οποίο καλύπτεται η προαναφερόμενη απαίτηση  της διακήρυξης.

 

2.4

 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, Β.4 αναφέρεται:  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:

{….}

· Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Η KORINTHIAN PALACE A.E. έχει καταθέσει την με αρ. πρωτοκόλλου 13478/13-08-2015 άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για την συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, καθώς και την αρ. πρωτοκόλλου 36290/7511/23-2-2017 τροποποιητική αυτής, του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τα οποία καλύπτεται η απαίτηση της διακήρυξης.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/365/2018.-

Leave a Comment