Απόφαση αριθμ. 23/369/2018

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει προσεχώς και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την στέγαση του εν θέματι νηπιαγωγείου.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 369η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 462/2017  απόφασή της, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 16307/17-05-2018 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος – δημοπρασίας, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 16308/17-05-2018 δημοσιεύθηκε νόμιμα. Κατόπιν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, α)οι κ.κ. Χονδρόπουλος Γεώργιος και Χονδρόπουλος Λάζαρος του Φώτιου με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17938/01-06-2018 αίτηση – προσφορά τους προς τον Δήμο Κορινθίων και β)ο κ. Μπούνας Δημήτριος του Πλάτωνος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18702/07-06-2018 αίτηση – προσφορά του προς τον Δήμο Κορινθίων.

    Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, συνέταξε τα από 10-07-2018 σχετικά πρακτικά για έκαστο ακίνητο, σύμφωνα με τα οποία α)το ακίνητο ιδιοκτησίας των  κ.κ. Χονδρόπουλου Γεωργίου και Χονδρόπουλου Λάζαρου, κείμενο επί της οδού Ερμού 13 στην Κόρινθο, κρίθηκε κατάλληλο για μίσθωση και λειτουργία του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου και β)το ακίνητο ιδιοκτησίας του  κ. Μπούνα Δημητρίου, κείμενο επί της οδού Λουτρακίου 10 στην Κόρινθο, κρίθηκε επίσης κατάλληλο για μίσθωση και λειτουργία του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

       Ακολούθως, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 7η Αυγούστου 2018 και με τις υπ΄ αριθμ. 25624/31-07-2018 και 25627/31-07-2018 προσκλήσεις του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκαν σε αυτήν αντίστοιχα ο κ. Μπούνας Δημήτριος δια της πληρεξουσίας του κ. Παπαφίλη Μαρίνας και οι κ.κ. Γεώργιος και Λάζαρος Χονδρόπουλος, στους οποίους ιδιοκτήτες κοινοποιήθηκαν και τα πρακτικά της επιτροπής καταλληλότητας.

     Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 07-08-2018 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Μπούνας Δημήτριος του Πλάτωνος, ο οποίος δέχθηκε να μισθώσει στο Δήμο Κορινθίων ακίνητο ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της οδού Λουτρακίου 10 στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου,  με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (599,00€) χωρίς αναπροσαρμογή

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 16307/17-05-2018 διακήρυξη δημοπρασίας, τα από 10-07-2018 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας, το από 07-08-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 07-08-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Κορινθίων για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

  Β- Ανακηρύσσει μειοδότη – εκμισθωτή τον κ. Μπούνα Δημήτριο του Πλάτωνος, ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Λουτρακίου 10 στην πόλη της Κορίνθου, στον οποίο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το μισθωμένο τμήμα του ανωτέρω ακινήτου του, το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (599,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 14ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.  Το ως άνω προς μίσθωση από το Δήμο Κορινθίων ακίνητο είναι ισόγειο κατάστημα ωφέλιμου εμβαδού 113,60 τ.μ., με ακάλυπτο χώρο, που θα χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος του σχολείου, ωφέλιμου εμβαδού 67,28 τ.μ., και έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 464/2000 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Κορίνθου.

 

      Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 164.345,82€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (Α.Ο.Ε. 2/3/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/369/2018.-

Leave a Comment