Απόφαση αριθμ. 23/366/2018

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€», διότι οι ανάγκες του Δήμου για την εκτέλεση του έργου είναι εξαιρετικά επείγουσες κι οι απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 366η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€»  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 03-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των επτά (7) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, των οποίων  διαπιστώθηκε η εγκυρότητα κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

    Επίσης, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και  καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

    Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 61,44%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 03-08-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 61,44%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765  και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/366/2018.-

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 16-08-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από  03-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 3/8/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 20915/26-6-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003324479

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 74752

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 760.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 31/07/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00, με παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρο της επιτροπής

2. Ιωάννη Μαντά, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος &

3. Λεωνίδα Τσίρτση, Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20915/26-6-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

 

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1

84765

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2

83577

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

3

85013

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.

24888/25-7-18

4

83147

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

5

84798

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

6

84845

ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

7

84936

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

61,44

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

56,44

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.

56,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

52,00

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

48,09

ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

47,00

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

33,57

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

84765

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ

25714

Οδοποιία 1ης τάξης

Χ

Χ

83577

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

19462

Οδοποιία 3ης τάξης

Χ

Χ

85013

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.

31006

Οδοποιία 2ης τάξης

Χ

Χ

83147

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

28277

Οδοποιία 2ης τάξης

Χ

Χ

84798

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

Οδοποιία 2ης τάξης

Χ

Χ

84845

ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

19443

Οδοποιία 2ης τάξης

Χ

Χ

84936

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

22581

Οδοποιία 1ης τάξης

Χ

Χ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-22160/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/16353/31-7-18

2

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

e-22154/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/16349/31-7-18

3

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.

125498/20-7-18

ΤΠ&Δ (Κατάστημα Πειραιά)

Επιβεβαίωση εγκυρότητας την 38-18

4

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

e-21973/18-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/16348/31-7-18

5

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-21309/127-18

ΤΜΕΔΕ

V/16355/317-18

6

ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ

e-22536/24-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/16357/31-7-18

7

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

e-22065/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/16351/31-7-18

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «I. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 61,44 %. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΝΟΥ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ

Leave a Comment