Απόφαση αριθμ. 10/145/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 145η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος κ. Πέρρου Γεωργίου περί αποζημίωσης επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό και περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών του στο σχέδιο πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 48431/4309/οικ./23-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα κ. Πέρρου Γεώργιου περί αποζημίωσης επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό και περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών του στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ.  31884/3072/31-07-2017 αίτηση του κ. Γεώργιου Πέρρου του Δημητρίου

 

 

Με την αριθμ. πρωτ. 31884/3072/31-07-2017 αίτηση ο κ. Γεώργιος Πέρρος του Δημητρίου και της Ευγενίας, ζητά:

α) την αποζημίωση για τα υπό απαλλοτρίωση επικείμενα δύο ιδιοκτησιών του που βρίσκονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986.

β) τον συμψηφισμό μεταξύ της συνολικής οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα προς το Δήμο και της συνολικής οφειλόμενης αποζημίωσής του από το Δήμο για τα υπό απαλλοτρίωση επικείμενα των ιδιοκτησιών του.

 

α) ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563 / αριθμός493), όπως διορθώθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 7/2016 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.  105505/1951/15-7-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αριθμ. καταχώρισης κτηματολογίου 1192/26-10-2016), ο κ. Γεώργιος Πέρρος του Δημητρίου και της Ευγενίας, φέρεται ως ιδιοκτήτης των αρχικών ιδιοκτησιών:

  • με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0605013 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 759 & Ο.Τ 764 με ποσοστό 100%
  • με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%
  • με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607016 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 763 & Ο.Τ 764 με ποσοστό 50%
  • με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607017 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%
  • με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607071 στο Ο.Τ 763 με ποσοστό 100%

 

Σύμφωνα με τους πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την αριθμ. πρωτ.  66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3/2016 διορθωτική πράξη των επικειμένων μόνον της ιδιοκτησίας με κ.α 0607015 που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 209672/3876/5-9-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στον κ. Γεώργιο Πέρρο οφείλεται από το Δήμο αποζημίωση για τα απαλλοτριωτέα επικείμενα μόνον των αρχικών ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ 763 όπου έχουν καταγραφεί επικείμενα.

 

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των επικειμένων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 για την περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, είναι για κάθε μία από τις δύο παραπάνω ιδιοκτησίες η εξής:

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607015 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

7 τεμ.

ΜΕΓΑΛΕΣ

105 €/τεμ

735,00 €

 

ΦΥΚΟΣ

1 τεμ.

ΜΕΓΑΛΟΣ

100 €/τεμ

100,00 €

 

ΕΛΙΕΣ

2 τεμ.

ΜΕΣΑΙΕΣ

155 €/τεμ

310,00 €

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

1 τεμ.

ΜΕΣΑΙΑ

85 €/τεμ

85,00 €

 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

1 τεμ.

ΚΑΛΟΣ

κατ΄ αποκοπή

1.200,00 €

 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ

1 τεμ.

ΚΑΛΗ

κατ΄ αποκοπή

4.000,00 €

 

ΚΤΙΣΜΑ (1/Λ)

57,50 κ.μ

ΚΑΛΟ

47 €/κμ

2.702,50 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607015)

9.132,50 €

 

  

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607071 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΜΑΝΤΡΑ

0,80 κμ

ΜΕΤΡΙΑ

95 €/κμ

76,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΑ

7,20 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

50 €/τμ

360,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

3,52 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

193,60 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

2,56 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

140,80 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607071)

770,40 €

 

Άρα η συνολική αποζημίωση των επικειμένων που οφείλεται στον κ. Πέρρο Γεώργιο από το Δήμο και για τις δύο παραπάνω ιδιοκτησίες, όπως έχει προσδιοριστεί με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (δηλ. 9.132,50 + 770,40 = 9.902,90 €)

 

* Σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί αναγνώρισης δικαιούχου της ως άνω αποζημίωσης επικειμένων κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 11/ΑΠ11/2017 αίτησης του κ. Γεώργιου Πέρρου.

 

β) ΠΕΡΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με το αριθμ. πρωτ. 29874/2660/6-7-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κοινοποιήθηκε στον κ. Πέρρο Γεώργιο συνολική εισφορά σε χρήμα ποσού είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και πέντε λεπτών (21.370,05 €) για όλες τις τελικές του ιδιοκτησίες στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  7/2016 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.  105505/1951/15-7-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Ο κ. Πέρρος Γεώργιος με την ίδια ως άνω αίτησή του, ζητά τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν οφειλών μεταξύ του Δήμου και του κ. Γεώργιου Πέρρου, δηλαδή μεταξύ της συνολικής αποζημίωσης επικειμένων ποσού 9.902,90 € που οφείλει ο Δήμος και της συνολικής εισφοράς σε χρήμα ποσού 21.370,05 € που οφείλει ο κ. Γεώργιος Πέρρος.

 

Με βάση τα παραπάνω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

 

α) όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν.3852/2010 περί του εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των επικειμένων των ιδιοκτησιών με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ 763 περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Πέρρου Γεώργιου του Δημητρίου που ανέρχεται συνολικά σε 9.902,90 €, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξίας επικειμένων του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1986.

 

β) όσον αφορά τον αιτούμενο από τον κ. Πέρρο Γεώργιο συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του ιδίου όπως εκτέθηκαν παραπάνω, δηλαδή τον συμψηφισμό μεταξύ της αποζημίωσης των επικειμένων και της εισφοράς σε χρήμα, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του ως άνω εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των επικειμένων, ώστε ακολούθως να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης του συμψηφισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 432/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 20-02-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Συμπερασματικά:  Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αποδεχθεί το αίτημα του Γεωργίου ΠΕΡΡΟΥ περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των απαλλοτριωτέων επικειμένων των αρχικών ιδιοκτησιών του με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 0607015 και 0607071 στο Ο.Τ. 763 περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΔΕΛΤΑ» Κορίνθου, αφού οι τιμές που αιτείται ο ανωτέρω είναι αυτές που καθόρισε η Επιτροπή του ΠΔ 5/1986 με το με αρ. πρωτοκ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων, με την προϋπόθεση που αφορά το κτίσμα, αυτό να είναι νομίμως υφιστάμενο (ίδετε παραπάνω), διότι μόνο τότε αποζημιώνεται σύμφωνα με το άνω Πρακτικό. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Πέρρου Γεωργίου του Δημητρίου και της Ευγενίας, ιδιοκτήτη των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ακινήτων ιδιοκτησίας του με αρ. κτ. 0607015 και 0607071, που βρίσκονται στο ΟΤ. 763 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενες από πλευράς τους τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί με το αρ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τον ανωτέρω του συνολικού ποσού των 9.902,90€, με την προϋπόθεση που αφορά το κτίσμα, αυτό να είναι νομίμως υφιστάμενο, διότι μόνο τότε αποζημιώνεται σύμφωνα με το άνω πρακτικό.  Όσον αφορά στο αίτημά του περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του ιδίου, όπως εκτέθηκαν στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, ο Πρόεδρος προτείνει να μην εξεταστεί επί του παρόντος.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 20-02-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 9598/19-03-2018) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Παπαβενετίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση απαλλοτριωτέων επικειμένων των ακινήτων με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 0607015 και 0607071, που βρίσκονται στο Ο.Τ. 763 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας του Πέρρου Γεωργίου του Δημητρίου και της Ευγενίας  με τα ποσά:

 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607015 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

7 τεμ.

ΜΕΓΑΛΕΣ

105 €/τεμ

735,00 €

 

ΦΥΚΟΣ

1 τεμ.

ΜΕΓΑΛΟΣ

100 €/τεμ

100,00 €

 

ΕΛΙΕΣ

2 τεμ.

ΜΕΣΑΙΕΣ

155 €/τεμ

310,00 €

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

1 τεμ.

ΜΕΣΑΙΑ

85 €/τεμ

85,00 €

 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

1 τεμ.

ΚΑΛΟΣ

κατ΄ αποκοπή

1.200,00 €

 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ

1 τεμ.

ΚΑΛΗ

κατ΄ αποκοπή

4.000,00 €

 

ΚΤΙΣΜΑ (1/Λ)

57,50 κ.μ

ΚΑΛΟ

47 €/κμ

2.702,50 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607015)

9.132,50 €

 

  

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0607071 ΣΤΟ Ο.Τ 763

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΜΑΝΤΡΑ

0,80 κμ

ΜΕΤΡΙΑ

95 €/κμ

76,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΑ

7,20 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

50 €/τμ

360,00 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

3,52 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

193,60 €

 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

2,56 τμ

ΜΕΤΡΙΑ

55 €/τμ

140,80 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0607071)

770,40 €

 

 

δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στον αιτούντα κ. Πέρρο Γεώργιο του Δημητρίου και της Ευγενίας του συνολικού ποσού των 9.902,90€, με την προϋπόθεση που αφορά το κτίσμα, αυτό να είναι νομίμως υφιστάμενο, διότι μόνο τότε αποζημιώνεται σύμφωνα με το άνω πρακτικό, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 353.700,00€.

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

  Γ.- Το αίτημα του κ. Πέρρου Γεωργίου του Δημητρίου και της Ευγενίας περί συμψηφισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και του ιδίου, όπως εκτέθηκαν στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δεν εξετάζεται επί του παρόντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/145/2018.-

Leave a Comment