Απόφαση αριθμ. 10/144/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 144η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»,   θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 52659/4713/7-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

            Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 52659/4713/14-11-2017 αίτημα της η κα Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσα  ιδιοκτήτρια  σε ποσοστό 100% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0512005 και τώρα του τελικού οικοπέδου 04 στο Ο.Τ.643 (ΚΑΕΚ 28055_5002005) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου και στην διορθωτική πράξη αυτής η οποία κυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 771502012/12-9-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 10,48τμ  μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

            Η πρόταση τιμής μονάδος της αιτούσας  ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή της  θα πρέπει να εισφέρει στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 10,48 τμ*120€/τμ= 1.257,60€. Η πρόταση της αιτούσης είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

1.                 Αντ/φο της υπ’ αριθμ. 52659/4713/2017 αίτημα της  κα Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσας 

2.                 Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

3.                 Αντ/φο της 512/2013 και 82/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 516/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος, και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 05-03-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Συμπερασματικά:

  Κατόπιν αυτών, και αφού ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ότι η «Μαρία Μαρκέλλου» που αναφέρεται στους πίνακες και η «Μαρίτσα Μαρκέλλου» που υποβάλλει την αίτηση είναι το ίδιο πρόσωπο, θεωρώ σκόπιμο ο Δήμος Κορινθίων να αποδεχθεί το αίτημα αυτής περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των 120 Ευρώ/τ.μ., που αφορά την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφανείας 10,48τ.μ. για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0512005 του Ο.Τ. 643 του άνω σχεδίου πόλης (προς αποφυγή δικαστικών εξόδων και καθυστερήσεων από πιθανή προσφυγή στα Δικαστήρια με αμφίβολο αποτέλεσμα).  Εξάλλου, ο Δήμος Κορινθίων, με τις άνω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του, έχει καθορίσει και ο ίδιος την άνω τιμή των 120 Ευρώ/τ.μ. για τους εξώδικους συμβιβασμούς, που αφορούν μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα….»

     Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσας, ιδιοκτήτριας του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0512005 και τώρα του τελικού οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. 643 (ΚΑΕΚ 28055_5002005) του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους της προς τον Δήμο Κορινθίων μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης της ιδιοκτησίας της στο σχέδιο πόλης, επιφάνειας 10,48τ.μ. με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ).

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 05-03-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 9600/19-03-2018) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Παπαβενετίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα της κ. Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσας, ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0512005 και τώρα του τελικού οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. 643 (ΚΑΕΚ 28055_5002005) του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία αφορά 10,48τ.μ. επιφάνειας, με τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, ήτοι 10,48τ.μ. Χ 120€/τ.μ. = 1.257,60€, δηλαδή την καταβολή οφειλής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την Μαρκέλλου Καρανίκα Μαρίτσα προς το Δήμο Κορινθίων του συνολικού ποσού των 1.257,60€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η  αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/144/2018.-

Leave a Comment