Απόφαση αριθμ. 16/270/2018

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18892/08-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 270η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών :

1.Την αριθμ.481/2016 Απόφαση, υπ’ αριθμ.πρωτ. 2131.2-2/4468/2016 του Λιμενάρχη Κορίνθου (με αρ.πρωτ. εισερχ. 16565/21-05-2018) για την επιβολή Διοικητικού προστίμου στον Δήμο Κορινθίων για πλωτή εξέδρα στην θαλάσσια περιοχή Κόρφου της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, για την οποία προβλέπεται προθεσμία τριάντα ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, από την ημερομηνία επίδοσης (ήτοι από τις 18-05-2018),

2.Την υπ’ αριθμ. 15/253/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η ανωτέρω απόφαση του Λιμενάρχη Κορίνθου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως,

3.Το υπ’ αριθμ.Πρωτ. 18122/04-06-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο η ίδια αδυνατεί να αναλάβει την ανωτέρω υπόθεση συνεπώς θα πρέπει να οριστεί έτερος πληρεξούσιος δικηγόρος αντ’ αυτής,

και λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει έτερο πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών, και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18357/05-06-2018 (ΑΔΑ:7ΝΑΘΩΛ7-ΛΗΖ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, ανακλήθηκε ο ορισμός της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής, ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που επεβλήθη με την αριθμ.481/2016 Απόφαση, υπ’ αριθμ.πρωτ. 2131.2-2/4468/2016 του Λιμενάρχη Κορίνθου (με αρ.πρωτ. εισερχ. 16565/21-05-2018) για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω και ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η ανωτέρω απόφαση του Λιμενάρχη Κορίνθου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ο Πρόεδρος κατόπιν προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. (ΑΔΑ:7ΝΑΘΩΛ7-ΛΗΖ) ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18357/05-06-2018 (ΑΔΑ:7ΝΑΘΩΛ7-ΛΗΖ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε ο ορισμός της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής, ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που επεβλήθη με την αριθμ.481/2016 Απόφαση, υπ’ αριθμ.πρωτ. 2131.2-2/4468/2016 του Λιμενάρχη Κορίνθου (με αρ.πρωτ. εισερχ. 16565/21-05-2018) για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω και ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η ανωτέρω απόφαση του Λιμενάρχη Κορίνθου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/270/2018.-

 

 

Leave a Comment