Απόφαση αριθμ. 22/361/2018

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 31-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.12866/1409/17-04-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

 

Σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή: τόμος 563/ αριθμός493), η αρχική ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 εμβαδού 1947,92 τ.μ, έχει ως φερόμενους ιδιοκτήτες τον κ.Στυλιανό Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου ως καθολικό διάδοχο των κ.κ. Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη, τον κ.Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου και της Κων/νας με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου, τον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου και τον κ.Μιχαήλ Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% εξ΄ αδιαιρέτου.

Από την αρχική ιδιοκτησία επιφάνειας 1947,92 τ.μ κατόπιν υπολογισμού της θεωρητικής εισφοράς σε γη και της ρυμοτομίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, απέμεινε η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 05 στο Ο.Τ 775 επιφάνειας 1563,73 τ.μ και οφείλεται αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 106,50 τ.μ που αντιστοιχεί στο ΚΑΕΚ 280555613001/0/0.

Οπότε, η αναλογούσα αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης για έκαστο των συνιδιοκτητών σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής είναι:

α) για τον κ. Στυλιανό Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής ως καθολικό διάδοχο των κ.κ. Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη αποζημίωση επιφάνειας 47,34 τ.μ.

Για την αποζημίωση αυτή έχει ληφθεί η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 17734/22-02-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα ο εξώδικος συμβιβασμός με τιμή μονάδος αποζημίωσης εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), δηλαδή την καταβολή αποζημίωσής του από το Δήμο Κορινθίων συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.680,80 €) για την οποία έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος με την υπ΄ αριθμ. 52/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει για τον εν λόγω εξώδικο συμβιβασμό η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κα Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη με την από 11-04-2016 γνωμοδότησή της, κατόπιν ορισμού της με την υπ΄ αριθμ. 7/62/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ανα

β) για τον κ. Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου και της Κων/νας αναλογεί αποζημίωση επιφάνειας 23,66 τ.μ.

γ) για τον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής αναλογεί αποζημίωση επιφάνειας 35,50 τ.μ.

 

Ο κ. Αγγελής Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Κων/νας και ο κ. Γεώργιος Μπαφίτης του Δημητρίου και της Βασιλικής με τις με αριθμ. πρωτ. 10952/1140/28-03-2018 και 11748/1321/03-04-2018 αιτήσεις τους αντίστοιχα, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, ως συνιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Συγκεκριμένα, αιτούνται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής τους από το Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσής τους λόγω ελλείμματος γης που τους αναλογεί, με τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), αποδεχόμενοι την υπ΄ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Οπότε:

Στον κ. Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου αναλογεί αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (23,66 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ =2.839,20 €).

Στον κ. Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου αναλογεί αποζημίωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (35,50 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ = 4.260,00 €).

 

Δεδομένου, ότι έχει ήδη ληφθεί και εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον εξώδικο συβιβασμό της αναλογούσας αποζημίωσης από το Δήμο του συνιδιοκτήτη του ακινήτου κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου και προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση ολόκληρης της δεσμευμένης για κοινόχρηστο χώρο έκτασης επιφάνειας 106,50 τ.μ που αντιστοιχεί στο ΚΑΕΚ 280555613001/0/0, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τον εξώδικο συμβιβασμό της αναλογούσας αποζημίωσης όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω και των δύο έτερων συνιδιοκτητών κ. Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και κ. Γεώργιου Μπαφίτη του Δημητρίου, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  • Η αριθμ. πρωτ. 10952/1140/28-03-2018 αίτηση του κ. Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και της Κων/νας

  • Η αριθμ. πρωτ. 11748/1321/03-04-2018 αίτηση του κ. Γεώργιου Μπαφίτη του Δημητρίου και της Βασιλικής

  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0603037

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η υπ΄ αριθμ. 30/423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  • Η από 11-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Παυλίνας-Ιωάννας Φιλιππίδη

  • Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος της απαλλοτριωτέας έκτασης για Κ.Χ με ΚΑΕΚ 280555613001/0/0

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 11/201/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ. 23689/17-07-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία διορθώνει το δικαίωμα αποζημίωσης του κ.Αγγελή Αντωνόπουλου σε 23,65 τ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής για τα ΟΤ 775-ΚΧ 748 και καταλήγει ότι:

«…Κατά συνέπεια και λαμβανομένων υπόψη τόσο της υπ’ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφασης του του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων ( αρχικής) όσο και της υπ’ αριθμ. 5/82/2016 τοιούτης επικαιροποιημένης, φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχτεί τα αιτήματα των αιτούντων, τα οποία άλλωστε, είναι απολύτως σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούουν στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για τα 23,65 τ.μ., που δικαιούται ο κ.Αγγελής Αντωνόπουλος και για τα 35,50 τ.μ., που δικαιούται ο κ.Γεώργιος Μπαφίτης, στο ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. γης και να προχωρήσει στη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών εξώδικου συμβιβασμού.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ.Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και Γεωργίου Μπαφίτη του Δημητρίου, συνιδιοκτητών της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, με την τιμή μονάδος των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας (ορθής) 23,65 τ.μ., και 35,50 τ.μ αντίστοιχα, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των επτά χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ (23,65 τ.μ.+35,50 τ.μ. = 59,15 τ.μ. Χ 120€/τ.μ = 7.098,00 €), που επιμερίζονται αντιστοίχως : στον κ.Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου αναλογεί αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (23,65 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ =2.838,00 €) και στον κ.Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου αναλογεί αποζημίωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (35,50 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ = 4.260,00 €).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ. 23689/17-07-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Φιλιππίδη Παυλίνας-Ιωάννας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα–Δέλτα» Κορίνθου συνιδιοκτησίας των κ.κ.Αγγελή Αντωνόπουλου του Γεωργίου και Γεωργίου Μπαφίτη του Δημητρίου, με τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης συνολικής επιφάνειας 59,15 τ.μ., με την τιμή μονάδος των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), που επιμερίζεται σε επιφάνεια (ορθή) 23,65 τ.μ., και 35,50 τ.μ αντίστοιχα, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των επτά χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ (23,65 τ.μ.+35,50 τ.μ. = 59,15 τ.μ. Χ 120€/τ.μ = 7.098,00 €), που επιμερίζονται αντιστοίχως ως εξής : στον κ.Αγγελή Αντωνόπουλο του Γεωργίου αναλογεί αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (23,65 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ =2.838,00 €) και στον κ.Γεώργιο Μπαφίτη του Δημητρίου αναλογεί αποζημίωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (35,50 τ.μ Χ 120,00 €/τ.μ = 4.260,00 €), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.679.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/361/2018.-