Απόφαση αριθμ. 24/383/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

  Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ. Πνευματικού Αλέξανδρου.

         Ο  Προεδρεύων,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας προμήθειας με απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Κατεπείγον)», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 50/2018 μελέτη του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια καλωδίων (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος)» προϋπολογισμού 14.018,98€, που έχει συνταχθεί από την κ. Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κι έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Ι. Καραΐσκο, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων καλωδίων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου λόγω κλοπής τους από την Αποθήκη του Δήμου, η οποία καταγράφεται στην αριθμ. Πρωτ. 1010/2/2281-α’ έκθεση της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας-Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου. 

 

Τα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, γιατί ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις και έργα αυτεπιστασίας τη θερινή περίοδο και ο φωτισμός και η παροχή ρεύματος είναι άκρως απαραίτητα.  Στις 13-04-2018 είχε υπογραφεί η υπ’ αριθμ. 12534/2018 σύμβαση του Δήμου για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, η οποία περιελάμβανε διάφορα καλώδια. Πολλά από αυτά που ο Δήμος είχε προμηθευτεί, εκλάπησαν.

 

Ειδικότερα προβλέπονται στην προμήθεια τα παρακάτω είδη:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

600

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

μ

300

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

μ

300

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

100

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

μ

300

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

247

 

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εφόσον δεν τηρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών.

 

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο : βάσει τιμής για τη συνολική ποσότητα όλων των καλωδίων.

………………………

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/Μ.Μ.(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

600

0,87

522,00

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,31

393,00

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

μ

300

4,82

1.446,00

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

μ

300

1,69

507,00

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

100

1,35

135,00

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

12,20

1.220,00

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

μ

300

7,37

2.211,00

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

247

16,29

4.023,63

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

11.305,63

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

2.713,35

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.018,98

 

Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 26457/6-8-2018 πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς 1)«Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» και 2)«Κατσιαβός Αθανάσιος» περί «Κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια καλωδίων».  Κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου οι υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27678/16-8-2018 φάκελος προσφοράς του Αθανάσιου Δημ. Κατσιαβού και 27684/16-8-2018 φάκελος προσφοράς της Κ. Δεμεντής και ΣΙΑ Ο.Ε., τους οποίους επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.  Τέλος, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-8-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών περί της εν θέματι προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

για την προμήθεια με  τίτλο «Προμήθεια καλωδίων (κατεπείγον)»

 

Κόρινθος, 16-8-2018

 

 Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 16-8-2018 και ώρα 11:00  η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν έως την 16η Αυγούστου έως τις 11:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου στα πλαίσια της διαδικασίας, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 26457/06-8-2018 σχετικής πρόσκλησης του Δήμου προς τους οικονομικού φορείς «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ ΟΕ» και «Κατσιαβός Αθανάσιος».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας λόγω κατεπείγοντος είναι 11.305,63 € (προ ΦΠΑ 24%) και αφορά την προμήθεια:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/Μ.Μ.(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

600

0,87

522,00

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,31

393,00

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

μ

300

4,82

1.446,00

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

μ

300

1,69

507,00

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

100

1,35

135,00

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

12,20

1.220,00

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

μ

300

7,37

2.211,00

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

247

16,29

4.023,63

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

11.305,63

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

2.713,35

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.018,98

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1.       ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ, τακτικό μέλος,

2.       ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, τακτικό μέλος,

3.       ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος,

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκαν οι προσφορές των κάτωθι:

1.       κος Κατσιαβός Αθανάσιος του Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 27678/16-8-2018

2.       Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. πρωτ.: 27684/16-8-2018

Η αρμόδια επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Τα απαραίτητα για τη συμμετοχή δικαιολογητικά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 50//2018 μελέτη της ΔΤΥΠ του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο κος Κατσιαβός Αθανάσιος του Δημητρίου υπέβαλλε έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε μόνο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Δεν υποβλήθηκε ξεχωριστά και σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς και φάκελος οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά του κου Κατσιαβού Αθανάσιου του Δημητρίου δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Επομένως δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά του από την επιτροπή.

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν από την Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα κάτωθι:

 • Απόφαση διαχειριστών – μοναδικών εταίρων της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Ιωάννη Δεμεντή με αρ.11937/06-8-2018
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Κων/νου Δεμεντή με αρ.11938/06-8-2018
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.721911/05-6-2018 για τον Ιωάννη Δεμεντή
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.721835/05-6-2018 για τον Κων/νο Δεμεντή
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. 362394/31-7-2018 για την Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Ένορκη βεβαίωση με αρ.921/13-8-2018
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμων στην Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. από το ΣΕΠΕ.
 • Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 1801/1803/1804/1805/1806 της 06-8-2018 για την Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 1802/103/1721/1792/1793 της 06-8-2018 για τον Ιωάννη Δεμεντή.
 • Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. πρωτ.: 1832/1796/17971798/1799/104 της 06-8-2018 για τον Κων/νο Δεμεντή.
 • Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου με αρ.πρωτ.: 2532/06-8-2018
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ.640046.914378/06-8-2018
 • Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας με αρ. 640046.914377/04-8-2018
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 170/2013
 • Γενικό πιστοποιητικό με αρ. 640046.914376/06-8-2018

 

Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση κατάθεσης προσφορών και στη σχετική μελέτη και συνεπώς η προσφορά προχωρά στο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Από το περιεχόμενο  του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. προκύπτουν τα εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμφωνία προσφοράςτης Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.  Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

ΝΑΙ

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.  Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.  Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

 

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.  Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

ΝΑΙ

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.  Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

ΝΑΙ

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.

ΝΑΙ

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

Αγωγός γυμνός από χαλκο Cu, πολύκλωνος διαμέτρου 16mm2

ΝΑΙ

 

Επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ ΟΕ υποβλήθηκαν τα εξής:

 • Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της πρόσκλησης
 • Υπεύθυνη δήλωση περί ταύτισης των στοιχείων τεχνικών φυλλαδίων με τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου.
 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Υπεύθυνη δήλωση για τα προσφερόμενα είδη και τον κατασκευαστή
 • Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών
 • Πιστοποιητικό ISO9001:2015 της NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ με ισχύ έως 20-11-2020

Η επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώνει ότι η τεχνική προσφορά της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 50/2018. Επομένως η προσφορά της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε  αποτυπώνεται στον Πίνακα Ι.

 

Πίνακας Ι

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

600

0,82

492,00

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,24

372,00

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

μ

300

4,60

1.380,00

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

μ

300

1,60

480,00

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

100

1,28

128,00

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,01

804,00

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

11,60

1.160,00

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

μ

300

7,00

2.100,00

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

247

15,50

3.828,50

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10.744,50

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

2.578,68

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.323,18

 

Η οικονομική προσφορά της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τα απαιτούμενα της παραγράφου Γ. της Πρόσκλησης.

 

Η Επιτροπή σε αυτό το σημείο αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προσφορών, εισηγείται:

 

(Α) την κήρυξη της Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον Πίνακα Ι.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                    ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                 ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ             ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων αναφέρει πως η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω μελέτη της υπηρεσίας, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32 του ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 50/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, την έγκριση του από 16-8-2018 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και την απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα «Κ. Δεμεντής και ΣΙΑ Ο.Ε.» των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 13.323,18€.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την αριθμ. 50/2018 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και την σχετική πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς, τις προσφορές των ως άνω αναφερομένων οικονομικών φορέων, το ως άνω αναφερόμενο γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στη μελέτη της υπηρεσίας και την εισήγηση του Προεδρεύοντος και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 50/2018 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού μελέτης 14.018,98€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

  Β.- Εγκρίνει το από 16-8-2018 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών περί της ως άνω προμήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Γ.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ)  προϋπολογισμού μελέτης 14.018,98€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Περιάνδρου 74 – Κόρινθος, ΑΦΜ 081735328 – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

600

0,82

492,00

2

Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,24

372,00

3

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)

μ

300

4,60

1.380,00

4

Καλώδιο Ε1VV-U, 4X2,5 mm2 (ΝΥΥ)

μ

300

1,60

480,00

5

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

100

1,28

128,00

6

Καλώδιο Ε1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,01

804,00

7

Καλώδιο Ε1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

11,60

1.160,00

8

Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)

μ

300

7,00

2.100,00

9

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

247

15,50

3.828,50

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10.744,50

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

2.578,68

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.323,18

 

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 20/6662.0002 με ποσό 14.018,98€ και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.».

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/383/2018.-

Leave a Comment