Απόφαση αριθμ. 24/381/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ.Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 381η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 19/322/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 45/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 07-08-2018.

Στην συνέχεια, ο Προεδρεύων θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 07-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν επτά (7) φάκελοι προσφορών και ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε μία από τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές.

Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την σειρά της μειοδοσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές. Ολοκληρώνοντας την σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με έκπτωση 52% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση του από 07-08-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 07-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 07-08-2018, για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 (συμπ/νου ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, με έκπτωση 52% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/381/2018.-

 

 

Leave a Comment