Απόφαση αριθμ. 24/382/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ.Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 382η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/223/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 32/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 26-06-2018.

Ακολούθως με την υπ’ αριθμ. 19/319/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 26-06-2018 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Ως προσωρινός ανάδοχος ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24020/19-07-2018 Πρόσκληση κλήθηκε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισμό εντός προθεσμίας.

Στην συνέχεια, ο Προεδρεύων θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 06-08-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 25084/26-07-2018 αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης αυτών, η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων, προτείνει την επικύρωση του από 06-08-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ως αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού Έργων, την εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 06-08-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00, που διενεργήθηκε στις 26-06-2018.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Περιάνδρου 73, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, Α.Φ.Μ. 030780373, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με ΚΑ 30/7331.0011 και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ποσού 20.000,00 (Α.Ο.Ε.14/216/2018, Α.Α.Υ.778/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/382/2018.-

 

 

Leave a Comment