Απόφαση αριθμ. 25/395/2018

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  03-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 29157/30-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.,), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 395η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης») προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/229/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 30/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 06-07-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197.  Ακολούθως, με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 22/355/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού κι έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε πως προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση, σύμφωνα με το αριθμ. 28870/28-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 29-08-2018 και ώρα 10:00.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκε η μοναδική κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 101214.  Ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ έχει ως εξής:

 

 

α/α

Ομαδα

Ειδος

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ομάδα 1:σύστημα ζύγισης

γεφυροπλάστιγγα

Τεμ.

1

24.100,00

24100,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

24.100,00

ΦΠΑ 24%

5.784,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

29.884,00

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού κρίνει την ανωτέρω προσφορά αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα προς τον Δήμο και εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα είδη της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 29-08-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τα είδη της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) με συνολικό ποσό προσφοράς τα 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1 της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101214, με συνολικό ποσό προσφοράς τα είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (29.884,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 29-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/395/2018.-

 

 

Επισυνάπτεται το από 29-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Στην Κόρινθο, την 29-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 59197 ηλεκτρονικό, διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την Ομάδα 1 «Συστήματα ζύγισης» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Αναπληρωματικό Μέλος

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,   ο οποίος  διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ήταν σύμφωνα με τo  28870/28-08-2018 σχετικό έγγραφο του Δήμου  η 29-08-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η μοναδική κατατεθειμένη οικονομική προσφορά  του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. με α.α. συστήματος 101214.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η προσφορά περιλαμβάνει το σχετικό επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης. η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:27:42 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ έχει ως εξής:

 

α/α

ομαδα

Ειδος

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ομάδα 1:σύστημα ζύγισης

γεφυροπλάστιγγα

Τεμ.

1

24.100,00

24100,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

24.100,00

ΦΠΑ 24%

5.784,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

29.884,00

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνει την προσφορά αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα προς τον Δήμο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

Α) την ανάδειξή της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας για την Ομάδα 1 «Συστήματα ζύγισης» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» , γιατί η προσφορά είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης,

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.2.1.  και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα

 

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

Leave a Comment