Απόφαση αριθμ. 25/396/2018

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  03-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 29157/30-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.,), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 396η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 4.600.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  14/224/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 21/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 21-06-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 28-06-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 16/262/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73747.  Ακολούθως, με την αριθμ. 19/312/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 28-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου κι ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 79742 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 6679 για έργα Οδοποιίας 4ης Τάξης, με μέση έκπτωση 60,81% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 26788/08-08-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-08-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ, κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 27371/13-8-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ.

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 28-08-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 60,81% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 28-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 4.600.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  73747, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ (Αβέρωφ 11, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094184306, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 79742 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 6679 για έργα Οδοποιίας 4ης Τάξης, με μέση έκπτωση 60,81% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7323.0009 ποσού 1.680.000,00€ με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου».  Για το υπόλοιπο ποσό των 2.920.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης για το ανωτέρω ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 170/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/396/2018.-

 

Επισυνάπτεται το από  28-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 28/08/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 17345/25-5-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003162615

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 73747

 

2Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.600.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 28/08/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  9:30 οι πιο κάτω:

1. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Βασίλειος Δελής, Δασολόγος ΠΕ, υπάλληλος Δασαρχείου Κορίνθου,

3. Βασιλική Ζερβού, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

4. Μυρσίνη Σμυρλόγλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου,

5. Χαράλαμπος Καμπούρης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. ,

6. Γεώργιος Βυτινιώτης Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ &

7. Αλέξανδρος Λαμπρινάκος, Ηλεκτρολόγος ΤΕ, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 16/262/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 17345/25-5-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)              τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)              την αριθμ. 19/312/10-7-18 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ω0Τ2ΩΛ7-ΦΑΜ]

(3)              την με αριθμό πρωτ. 26788/8-8-18 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 09/08/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)              την από 09/08/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 9/8/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 27371/13-8-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] :

 

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για μέλη ΔΣ πλην προέδρου και Δ/ντα συμβούλου)

ΝΑΙ

221205(7/28)/15-6-18

221205(8/28)/15-6-18

17275(3/3)/4-6-18

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64997031/11-6-18

(λήξη ισχύος την 11-7-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65412293/3-8-18

(λήξη ισχύος την 3-9-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

256114/1-6-18 (λήξη ισχύος την 30-11-18)

 

9666/18-6-18 (λήξη 18-12-18) &

9687/18-6-18 (λήξη 31-8-18)

 

ΕΦΚΑ

 

 

τ.ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου (λήξη ισχύος 30-11-18)

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

281098/15-6-18 (λήξη ισχύος14-12-18)

283015/18-6-18 (λήξη ισχύος 17-12-18)

ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

14060/56-18 Πιστοποιητικό

5622/5-6-18 Πιστοποιητικό

27504/30-5-18 Πιστοποιητικό

27505/30-5-18 Πιστοποιητικό

27507/30-5-18 Πιστοποιητικό

27508/30-5-18 Πιστοποιητικό

27509/30-5-18 Πιστοποιητικό

27510/30-5-18 Πιστοποιητικό

764/19-6-18 Πιστοποιητικό

Πρωτοδικείο Αθηνών

 

 

 

 

 

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

 

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

 

Αριθμ. 7738/21-6-18 Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/20751/22-12-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 2-12-20)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ενημερότητα Πτυχίου

ΝΑΙ

Δ24/8694/19-7-18

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 29-7-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό

ΝΑΙ

αριθμ. 1271/15-6-18 Πρακτικό

 

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παναγιώτης Δεληγιώργης                                                                                           Μυρσίνη Σμυρλόγλου

 

 

 

Βασίλειος Δελής                                                                                                               Χαράλαμπος Καμπούρης

 

 

 

Βασιλική Ζερβού                                                                                                             Γεώργιος Βυτινιώτης

 

 

 

Αλέξανδρος Λαμπρινάκος