Απόφαση αριθμ. 25/397/2018

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  03-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 29157/30-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.,), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 397η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  8/109/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 22/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 04-06-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 11-06-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 15/246/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73317.  Ακολούθως, με την αριθμ. 17/282/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 22-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκε η  προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ”, με αριθμό προσφοράς 77051, διότι υπέβαλλε στον ηλεκτρονικό φάκελο, εγγυητική επιστολή συμμετοχής άλλου διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ A.E.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76970  και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,26%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 23802/18-07-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-08-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας GEOGENESIS A.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού GEOGENESIS A.E., κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 26042/2-8-2018.  Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού με το αριθμ. 26042/24-8-2018 έγγραφό της ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία.  Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή συμπληρωματικά στοιχεία δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  και πήρε αριθμό πρωτ. 28537/27-8-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο GEOGENESIS A.E..

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 29-08-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 54,26% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 29-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  73317, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) (Θεσσαλονίκης 16, Χολαργός, Αττική, Α.Φ.Μ. 099364380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76970 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης με μέση έκπτωση 54,26% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» και κωδικό ΟΠΣ 5007958 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο κωδικός εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2017ΕΠ02610016.  Η δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 64/7341.0001 ποσού 1.200.000,00€ και τίτλο «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» (Α.Ο.Ε. 8/102/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/397/2018.-

 

Επισυνάπτεται το από  29-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 29/08/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 15502/2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003076492

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 73317

 

 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 9/8/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00 & την 29/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 , οι πιο κάτω:

1. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Κωνσταντίνος Τυρλής, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου &

3. Ιωάννης Ηλιού, Δασολόγος ΠΕ, υπάλληλος Δασαρχείου Κορίνθου

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 15/246/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15502/10-5-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)             τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)             την αριθμ. 17/282/26-6-2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ω6ΙΑΩΛ7-102]

(3)             την με αριθμό πρωτ. 23802/18-7-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «GEOGENESIS A.E.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 18/07/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)             την από 01/08/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την αριθμ. Β136/1-8-18 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 26042/2-8-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

(5)             το αριθμ. 26042/24-8-2018 έγγραφο της Ε.Δ. για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων που στάλθηκε την 24/8/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»&

(6)             την από 24/8/2018 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή & την αριθμ. Β147/24-8-2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.», με την οποία φάκελος συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 28537/27-8-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]:

 

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για μέλη ΔΣ πλην προέδρου και Δ/ντα συμβούλου)

ΝΑΙ

215232/11-6-18 &

3675/7-6-18

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64942530/31-5-18

(λήξη ισχύος την 31-7-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65164626/29-6-18

(λήξη ισχύος την 29-8-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου (λήξη ισχύος 17/8/18)

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου (13/8/18, 19/8/18 & 29/9/18)

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

Αριθμ. 7347/8-6-18  Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

Αριθμ. 7347/8-6-18  Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

 

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

 

Αριθμ. 7347/8-6-18 Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/5515/4-4-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 3-10-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ενημερότητα Πτυχίου

ΝΑΙ

ΔΜ/2541/30-3-18

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 21-2-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό

ΝΑΙ

από 01/06/2018 Πρακτικό

 

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «GEOGENESIS A.E.».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Παναγιώτης Δεληγιώργης                              Κωνσταντίνος Τυρλής                         Ιωάννης Ηλιού

 

Leave a Comment