Απόφαση αριθμ. 14/242/2018

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  18-05-2018

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή   και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 242η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ.πρωτ.16319/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα “Ορισμό Δικηγόρου” και την συνημμένη σε αυτό υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14725/1728/03-05-2018 Αίτηση των υπαλλήλων της εν λόγω Δ/νσης κ.κ.Νικ.Γκεζερλή και Ι.Τσολάκη για την έννομη προστασία αυτών, ως υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  “ Ορισμός Δικηγόρου με σκοπό την έννομη προστασία Υπαλλήλων της Υπηρεσίας”                  

ΣΧΕΤ:   1. Η  με αριθμ. διπλ. 124919522957/18-03-2017 Μήνυση υπέρ Δημοσίου του κου Χρ. Πετρόπουλου σε βάρος μας  αλλά  σε βάρος  άλλων  με χαρακτηρισμό Β17/263

             2. Η  με αριθμ.  ΠΡΟΚ/Β17/263/172 Κλήση Εγκαλούμενου – Μηνυόμενου της Πταισματοδίκη Κορίνθου προς την Νικολέττα Γκεζερλή, Υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ.  

             3. Η  με αριθμ.  ΠΡΟΚ/Β17/263/172 Κλήση Εγκαλούμενου – Μηνυόμενου της Πταισματοδίκη Κορίνθου προς τον Ιωάννη Τσολάκη, Υπαλλήλου τότε της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών              

Σας γνωρίζουμε ότι με τα σχετ. 2 υπ΄   αριθμ.  ΠΡΟΚ/Β17/263/172 Κλήση Εγκαλούμενου – Μηνυόμενου και 3 υπ΄   αριθμ.  ΠΡΟΚ/Β17/263/172 Κλήση Εγκαλούμενου – Μηνυόμενου κληθήκαμε από την Πταισματοδίκη Κορίνθου προκειμένου να λάβουμε γνώση της σχετ. 1 με   αριθμ. διπλ. 124919522957/18-03-2017 Μήνυσης υπέρ Δημοσίου του κου Χρ. Πετρόπουλου σε βάρος μας, στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης.

Μας κοινοποιήθηκε ο φάκελος της σχετικής Δικογραφίας προκειμένου να εκφράσουμε εγγράφως τις απόψεις μας σε ορισμένες ημερομηνίες (έως την 17/5/2018).  

Η σχετ. 1  με αριθμ. διπλ. 124919522957/18-03-2017 Μήνυση υπέρ Δημοσίου του κου Χρ. Πετρόπουλου σε βάρος μας, ασκήθηκε για πράξεις της Υπηρεσίας μας που αφορούν στην υπ΄ αριθμ. 255/2016 Άδεια Δόμησης και 236/2016 Έγκριση Δόμησης, επ΄ ονόματι της εταιρείας “Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”      

Επειδή στην υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί μήνυση σε βάρος μας έχουμε ενεργήσει ως Υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, σε συνεργασία και συννενόηση με άλλους συναδέλφους μας και τους Προϊσταμένους μας και όχι ως φυσικά πρόσωπα για ατομικές μας υποθέσεις, ζητούμε τον ορισμό δικηγόρου σε έγκαιρο χρόνο για την έννομη προστασία μας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας άμεσα.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4483/2017 περί Νομικής στήριξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.,  “ οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.” Προτείνει δε για τον λόγ αυτόν, τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γαλάνη Σωτήριο.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  το υπ’ αριθμ.πρωτ.16319/17-05-2018 έγγραφο Δ/νσης Τ.Υ., τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, το άρθρο 102 του Ν.4483/2017 περί Νομικής στήριξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Γαλάνη Σωτήριο στον οποίο δίνει την εντολή να παρέχει νομική υποστήριξη στους κ.κ. Νικολέττα Γκεζερλή και Ιωάννη Τσολάκη, σχετικά με την υπ’ αριθμ. διπλ.124919522957/18-03-2017 Μήνυση υπέρ Δημοσίου του κου Χρ. Πετρόπουλου σε βάρος αυτών,  με χαρακτηρισμό Β17/263, ως υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

      Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/242/2018.-