ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
 
 
                                                                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 06 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 29953
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                         
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                               
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                            
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                           
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                      
                                                                                 
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10-09-2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2015.
 
 
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                                 Αναστάσιος Γ. Κοντογιώργος
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment