Απόφαση αριθμ. 10/156/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα  και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.  7) Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 156η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,  υπενθυμίζει στα  μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 4/45/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ. Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, με την εντολή να ασκήσει ανακοπή και αναστολή κατά της με αριθμό 12/2015 διαταγής πληρωμής μισθωμάτων του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατόπιν αιτήσεως του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» κατά του Δήμου Κορινθίων, ως διαδόχου του πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου.

      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 02-04-2018 αίτηση του ν.π.δ.δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

Του εδρεύοντος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άσσου του Δήμου Κορινθίων Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου», νομίμως εκπροσωπούμενου.

 

  Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς μεταξύ υμών και του Δήμου Κορινθίων ως διαδόχου του κάποτε εδρεύοντος στο Περιγιάλι Κορινθίας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Άσσου – Λεχαίου», η οποία διαφορά απορρέει από την υπ΄ αριθμ. 12/2015 διαταγή πληρωμής του κου Δικαστού του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και στην οποία αφορά και η υπ΄ αριθμ. 491/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, στην οποία προτείνουμε να συμβιβαστούμε και μάλιστα άτοκα.

      Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του ως άνω αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού και για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 02-04-2018 αίτηση του ν.π.δ.δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο επί του από 02-04-2018 αιτήματος του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς του με τον Δήμο Κορινθίων, που απορρέει από την με αριθμό 12/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/156/2018.-

Leave a Comment