Απόφαση αριθμ. 14/220/2018

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  18-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή   και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 220η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 09-05-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ε.Δ. έργων

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα : […. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων….…..]

Σας υποβάλλουμε συνημμένα :

Το αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης {mimed-ecb-a-2-id-aa-646-eba-2018-05-09-10:30:00.000000 } για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» &

Το αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης {mimed-ecb-a-2-id-aa-713-eba-2018-05-09-10:40:00.000000» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για κάθε ένα από τα έργα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει πως τα ονόματα με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Έλλη Καμτσιώρα, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Νικόλαος Μπακογιάννης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Περικλής Μενούνος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

2. Αθηνά Ράικου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει πως τακτικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει ορισθεί ο κ. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε.. και αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει ορισθεί ο κ. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικό Μηχανικό-  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής κληρώσεων, τα αποτελέσματα κλήρωσης για την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το υπ΄ αριθμ. 12/2018 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ του Δήμου Κορινθίων (γνωμοδοτική), όπως αυτή προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Έλλη Καμτσιώρα, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Νικόλαος Μπακογιάννης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Λαμπρινάκο Αλέξανδρο, Ηλεκτρολόγο Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε..

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Περικλής Μενούνος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

2. Αθηνά Ράικου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό-  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/220/2018.-

Leave a Comment