Απόφαση αριθμ. 26/409/2018

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 30024/06-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζήμος Κων.,  4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 409η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€»  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  14/228/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 25/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 31-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 04-09-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/318/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74887.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των έξι (6) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, των οποίων  διαπιστώθηκε η εγκυρότητα κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

    Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και  καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

    Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς γίνονται δεκτοί.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 64,28%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-09-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 64,28%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 04-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74887.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 83154  και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28277 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 64,28%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 04-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/409/2018.-

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 11-09-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από  04-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 4/9/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 21655/4-7-2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003366941

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :74887

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

            Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 850.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την αριθμ. 19/318/2018 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας», τακτικά μέλη της Ε.Δ. ορίστηκαν οι Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Άννα Κόκκινου & Μαρία Παπαφίλη , ωστόσο το τακτικό μέλος  κ. Άννα Κόκκινου, δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Ε.Δ., ενημερώνοντας εγγράφως το Δήμο Κορινθίων, για την απουσία της για λόγους φόρτου εργασίας. Την κ. Άννα Κόκκινου, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευθύμιος Πέππας.

 

Στην Κόρινθο την 4/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 , με παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. Εμμανουήλ Μαραγκάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

2. Μαρία Παπαφίλη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Ευθύμιο Πέππα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας», κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 21655/4-7-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

α/α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1

83154

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

2

83587

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

3

85564

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4

85747

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ

5

85831

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ

25812/1-8-18

6

85476

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

64,28

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

63,45

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

58,11

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ

57,09

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ

56,00

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

53,45

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

83154

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

28277

Οδοποιία

2η τάξης

Χ

Χ

83587

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

19462

Οδοποιία

3η τάξης

Χ

Χ

85564

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3702

Οδοποιία

2ης τάξης

Χ

Χ

85747

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ

26604

Οδοποιία

2ης τάξης

Χ

Χ

85831

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ

31006

Οδοποιία

2ης τάξης

Χ

Χ

85476

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

18615

Οδοποιία

4ης τάξης

Χ

Χ

             

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ

e-22754/26-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18491/4-9-18

2

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

e-22153/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18499/4-9-18

3

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

e-22615/25-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18503/4-9-18

4

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ

e-22202/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18506/4-9-18

5

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ

125559/27-7-18

ΤΠ&Δ (Κατάστημα Πειραιά)

-/4-9-18

6

ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

e-23076/31-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18514/4-9-18

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» με μέση έκπτωση 64,28 %. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

      Εμμανουήλ Μαραγκάκης                Μαρία Παπαφίλη            Ευθύμιος Πέππας

Leave a Comment