Απόφαση αριθμ. 26/412/2018

 Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 30024/06-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζήμος Κων.,  4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 412η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 33/491/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 70/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 10-01-2018. 

     Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.16/263/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων: 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε., 2)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 3)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”, 4)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 5)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, και απορρίφθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα τμήματα 3 και 4 της σχετικής μελέτης, διότι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο τους ζητήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.

      Επίσης με την ίδια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στην σχετική μελέτη  και  ανακηρύχθηκε προσωρινος ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, του οποίου η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  και η οικονομική προσφορά του είναι η χαμηλότερη, με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..

     Ακολούθως, με το αριθμ. 20585/22-06-20018 έγγραφο του Δήμου, κλήθηκε  ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Με την αριθμ. 20/334/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10-07-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε σ΄ αυτόν η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς τα 31.596,68€ προ Φ.Π.Α. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 σχετικής μελέτης.

  Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 29899/6-9-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Προμήθεια γραφικής ύλης» με αρ. διακ.60038/2017.

 

Έχοντας υπόψη:

 

·         Την με αρ. διακήρυξη 60038/2017 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

·         Την 16/263/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

·         Το υπ’ αριθμ. 20585/22-6-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

·         Την  με αριθμό 20/334/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί «Έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€»

·         Την με αριθμό πρωτοκόλλου 25031/26-7-2018 Ανακοίνωση κατακύρωσης της προμήθειας και Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

·         Το έγγραφο της  Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. με το οποίο αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς που κατέθεσε κατά την συμμετοχή της στον διαγωνισμό της προμήθειας.

·         Την Υπεύθυνη Δήλωση που προσκομίσθηκε από την συμμετέχουσα επιχείρηση  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” κατά την διεξαγωγή του  διαγωνισμό της προμήθειας με χρόνο ισχύος προσφοράς δέκα (10) μήνες.

·         Το έγγραφο της αναδόχου της προμήθειας στο σύνολό της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς που κατέθεσε στον διαγωνισμό της προμήθειας.

·         Το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

·         Την αναγκαιότητα της προμήθειας γραφικής ύλης για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αποτελεί και υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006.

 

Προτείνεται η συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 20/334/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία με λήψη νέας απόφασης κατακύρωσης μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και υπέβαλλαν την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ως αυτές αναφέρονται στο από 25/5/2018 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με την 16/263/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1.Πρακτικό Επιτροπής 2ο

2.Αποδοχή παράτασης χρόνου ισχύος προσφοράς της Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.

3.Υπεύθυνη Δήλωση περί χρόνου ισχύος προσφοράς της ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «EMPTIES»

4.Έγγραφο μη αποδοχής παράτασης χρόνου ισχύος προσφοράς της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

 

 Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο αποδοχής παράτασης χρόνου ισχύος προσφοράς του οικονομικού φορέα Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., την υπεύθυνη δήλωση περί ισχύος προσφοράς του οικονομικού φορέα ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και το έγγραφο μη αποδοχής παράτασης χρόνου ισχύος προσφοράς του οικονομικού φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..  Τέλος, υπενθυμίζει την αριθμ. 16/263/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα από α)από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, καθώς και το από 25-05-2018 ως άνω πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έχουν, συγκεντρωτικά για όλα τα τμήματα της αριθμ. 70/2017 μελέτης, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ

A & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. -EURO SUPPLIES

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

1

2.454,76

3.004,23

2

1.294,72

1.680,09

3

9.211,30

9.827,30

4

4.167,30

4.366,68

5

732,32

1.001,05

6

260,55

351,58

7

9.201,74

8.987,08

11.400,65

8

4.624,63

4.488,65

5.660,37

 

Από τον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται πως η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης, είναι αυτή του οικονομικού φορέα ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”, ενώ η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, είναι αυτή του οικονομικού φορέα Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES.

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθρ. 97 του ν. 4412/2016 «…Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.»

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της αριθμ. 20/334/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την ανάδειξη των οικονομικών φορέων:  α) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.230,93€ προ Φ.Π.Α. και β)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 13.826,37€ προ Φ.Π.Α..

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την αριθμ. 29899/6-9-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τα συνημμένα αυτής, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 20/334/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κόρινθος Τ.Κ.20131, Α.Φ.Μ. 800615635, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Αποκλείει τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., διότι δεν αποδέχτηκε την παράταση ισχύος της προσφοράς του για τον ως άνω διαγωνισμό, η οποία είχε λήξει, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του νόμου 4412/2016.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς:

α)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.230,93€ προ Φ.Π.Α. και

β)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 13.826,37€ προ Φ.Π.Α..,

ως έχοντες της αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ως αυτές αναφέρονται στο από 25-5-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/412/2018.-

Leave a Comment