Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ορθή επανάληψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 17-09-2018

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 31296

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην σε ορθή επανάληψη αριθμ. 31294/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κορινθίων για τα έτη 2018 και 2019.

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

19-09-2018

19-09-2018 και ώρα 14:00

12-10-2018 και ώρα 14:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι τρία (23) τμήματα.  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 40/2018 μελέτης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ και συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

612,00

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

16,80

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΑΝΤΙΑ PVC

2,16

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (κουτί 100 τεμ.)

1,29

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 5

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100 τεμ.)

53,20

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 6

ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES

11,70

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 7

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

6,72

ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 8

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

49,06

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 9

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

55,00

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 10

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

25,92

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 11

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ

7,70

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 12

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

7,60

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 13

ΑΡΒΥΛΑ

200,50

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 14

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

3,00

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 15

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

70,82

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 16

ΚΑΠΕΛ0

11,20

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 17

ΚΡΑΝΟΣ

10,00

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 18

ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

9,20

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 19

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ

17,00

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ 20

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

0,22

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 21

ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

0,52

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 22

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

0,56

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 23

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

3,50

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

            Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης στο διαδίκτυο της σύμβασης.

  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr ή μπορούν να ενημερώνονται στην ταχυδρομική δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, αρμόδια υπάλληλος κ. Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 27413-62808, Fax. 27413-62830, email: e.kamtsiora@korinthos.gr.

  Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ.

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment