Απόφαση αριθμ. 20/329/2018

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  16-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 329η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

(Α)

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να δημιουργηθούν – ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:   

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνουμε:

·         τον K.A. 35/7132.0005 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 73.500,00 € κατά  το ποσό των 73.500,00€ και τελική πίστωση 0,00€»

·         τον K.A. 35/7132.0006 με τίτλο «Προμήθεια Αυτοκινήτου φορτηγού  1t για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (έτους 2015)» προϋπολογισμού 35.000,00€ κατά  το ποσό των 35.000,00€ και τελική πίστωση 0,00€»

·         τον ΚΑ 35/7135.0012 με τίτλο: Προμήθεια εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου’ προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των 13.505,38€ και τελική πίστωση 6.494,62 €

 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 122.005,38€ και από το αποθεματικό μεταφέρουμε ισόποσα  και:

 

Ενισχύουμε:

·         τον K.A. 35/7131.0006 με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)»  προϋπολογισμού 154.600,00€  με το ποσό των 69.000,00 € και τελική πίστωση 223.600,00€»

·         τον K.A. 35/7132.0005 με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία» προϋπολογισμού 54.440,62€ με το ποσό των 53.005,38 € και τελική πίστωση 107.446,00€ »

 

Στον Κ.Α. 35/7132.0005 προτείνουμε παράλληλα και την αλλαγή τίτλου από: «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία» σε «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος».

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 44/2018 μελέτης με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων, προτείνει τη δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2019 στον Κ.Α 30/7331.0017 με τίτλο: ”Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων” ποσού 6.175,20€.

 

(Β)

 

Θέμα: Ένταξη της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Α.Π. 639/21-6-2018 ποσού: 2.619.372,80€.

 

 Λαμβάνοντας υπόψη :

 

·         Την αρ 693/21-06-2018 απόφαση ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΨΦΒ0ΟΞ7Φ-ΝΑΔ) με κωδ. ΟΠΣ 5029440 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων  ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης  ΠΕ Κορινθίας , προϋπολογισμού 2.619.372,80€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ Ε0938  2018ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης της πράξης την  21/3/2018  και  λήξη της πράξης την 31/3/2020 .

·         Την υπ΄αρίθμ. 12/279/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»   του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 -2020.

 

θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

·         Δημιουργούμε τον ΚΑ 1217.0002 με τίτλο : Επιχορήγηση ΤΕΒΑ – Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019»  με το ποσό  των 2.619.372,80 €

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Δημιουργούμε:

·         τον ΚΑ 60/6481.0002   με τίτλο : Τρόφιμα – Αποκεντρωμένες προμήθειες  (ΤΕΒΑ 2018-2019)  ποσού: 2.052.800,00 €

·         τον ΚΑ 60/6474.0003 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Τρόφιμα – Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών  (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού  102.640,00 €

·         τον ΚΑ 60/6474.0004  Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού 102.640,00 €

·         τον ΚΑ 60/60/6635.0001  Βασική Υλική Συνδρομή   ΒΥΣ   Αποκεντρωμένες Προμήθειες (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού   328.448,00€

·         τον  ΚΑ 60/6474.0005 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων  ,  ΒΥΣ  Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών  (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού  16.422,40€

·         τον ΚΑ 60/6474.0006 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, ΒΥΣ – Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού 16.422,40 €

 

  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της   παρούσης. 

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/329/2018.-

Leave a Comment