Απόφαση αριθμ. 20/333/2018

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  16-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 333η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (για την Ομάδα Ε΄) προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Κατόπιν, με την αριθμ. 5/58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής της προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E..  Με την αριθμ. 7/92/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη της Ομάδας Γ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για τα είδη της Ομάδας Ε της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Ακολούθως, με την αριθμ. 10/128/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-03-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 σχετικής μελέτης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235,  με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Εν συνεχεία, με την αριθμ. 10/134/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76867, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 177.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ κλήθηκε με το αριθμ. 14425/30-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Τέλος, με την αριθμ. 11/178/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε ο εν θέματι διαγωνισμός μόνο όσον αφορά στα είδη των Ομάδων Α΄, Γ΄ και Δ΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την ως άνω προμήθεια.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού για την Ομάδα Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 16488/18-5-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης κι ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών της Ομάδας Ε΄ ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

ΤΕΜ.

1

180.000,00

143.000,00

143.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

143.000,00

ΦΠΑ 24%

34.320,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

177.320,00

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 22-05-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την εν θέματι προμήθεια σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 22-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI (Αγίου Ιωάννου 19, Αίγιο, Α.Φ.Μ. 094270233, Δ.Ο.Υ. Αιγίου) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76867, με συνολικό ποσό προσφοράς τα εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (177.320,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

ΤΕΜ.

1

180.000,00

143.000,00

143.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

143.000,00

ΦΠΑ 24%

34.320,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

177.320,00

 

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Δ.-  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 20/7131.0005 ποσού 2.246.880,00€ και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/333/2018.-

 

 

Επισυνάπτεται το από 22-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.   7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε΄

 

Στην Κόρινθο, την 22/5/2018 , ημέρα Τρίτη  και περί ώρα 10,00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου Κορινθίων, (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη  που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 49509/02-12-2016 και την στον υπ’ αριθμ. 45530 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 38066/2017 διακήρυξης του Δήμου για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και συγκεκριμένα για την ομάδα Ε΄

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθμ. 6 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Ε΄ της με αριθμ. 58/2017 μελέτης η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI ως προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 134/2-4-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

Στην συνέχεια απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η 14425/30-4-2018 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της 38066/2017 αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 16-05-2018.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 455530 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 16/5/2018 είναι τα εξής:

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Νομιμοποιητικά έγγραφα κατακύρωσης

1

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

ΝΑΙ

1421/08-03-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

2

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ)

ΝΑΙ

1421/8-3-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

3

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)

ΝΑΙ

1421/8-3-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

4

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΓΛΑΣ)

ΝΑΙ

102364/15-3-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

5

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)

ΝΑΙ

2607/10-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

6

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ)

ΝΑΙ

2607/10-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

7

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)

ΝΑΙ

2607/10-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

8

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΓΛΑΣ)

ΝΑΙ

178602/11-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

9

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELESI

ΝΑΙ

64771608/25/4/2018 ΛΗΞΗ 25/5/2018

ΑΑΔΕ

10

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELESI

ΝΑΙ

63811433/19-9-2017 ΛΗΞΗ 19-11-2017

ΑΑΔΕ

11

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)

ΝΑΙ

15/5/2018

Υ.Δ. Ν.1599/1986 ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

188877/25-4-2018 ΛΗΞΗ 24/5/2018

ΕΦΚΑ

13

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

441370/4-10-2017 ΛΗΞΗ 3-11-2017

ΕΦΚΑ

14

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΑΙ

4529/28-12-2017 ΛΉΞΗ 28/6/2018

ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

15

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΑΙ

3432/3-10-2017 ΛΗΞΗ 31/10/2017

ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

16

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

ΝΑΙ

1676404/29-12-2017 ΛΗΞΗ 31-5-2018

ΕΦΚΑ

17

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

ΝΑΙ

1285134/28-9-2017 ΛΗΞΗ 31-10-2017

ΕΦΚΑ

18

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΖΟΥΓΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΑΙ

4530/28-12-2017 ΛΗΞΗ 28-6-2018

ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

19

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΖΟΥΓΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΑΙ

3431/3-10-2017 ΛΗΞΗ 31-102017

ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ κτλ

ΝΑΙ

113/10-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

21

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΝΑΙ

115/10-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

22

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΙ

28/10-5-2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

23

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΙ

111/10-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

24

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΝΑΙ

Νο 5028/18-4-2018

ΕΥΔΟΚΙΑ Χ. ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

25

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡ.74 Ν..4412/2016

ΝΑΙ

15/05/18

Υ.Δ. Ν.1599/1986 ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

26

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡ.74 Ν..4412/2016

ΝΑΙ

15/05/18

Υ.Δ. Ν.1599/1986 ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

27

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

1899/10-4-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

28

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

3163/2-4-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΝΑΙ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

30

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΝΑΙ

 

 

31

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΝΑΙ

 

 

32

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΝΑΙ

 

 

33

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΝΑΙ

 

 

34

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΝΑΙ

 

 

35

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 30-7-2012

ΝΑΙ

 

 

36

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

465369.661072/4-10-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

37

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΦΕΚ

ΝΑΙ

36800/3058/12-2/2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

465369/661073/5-10-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

39

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

465369.661074/4-10-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

40

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 20-3-2018

ΝΑΙ

 

 

41

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

576634.821370/19-4-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

42

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΦΕΚ

ΝΑΙ

36800/3058/12-2/2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

43

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

576634.821371/20-4-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

576634.821370/19-4-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

45

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

465369.661072/4-10-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ/ΜΗΤΡΩΟ/ΓΕΜΗ

46

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΦΕΚ

ΝΑΙ

36800/3058/12-2/2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

47

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΝΑΙ

4532/1999/5-10-2017

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ

48

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  HELESI PLS (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ)

ΝΑΙ

18/9/2017

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΛΗΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELESI PLS

49

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΝΙΚΙΜΕΝ TRADING LTD

ΝΑΙ

18/9/2017

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΛΗΣ /ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΝΙΚΙΜΕΝ TRADING LTD

50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΝΙΚΙΜΕΝ TRADING LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΝΑΙ

ΗΕ 286763/15-9-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

51

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΝΑΙ

15/05/18

 

52

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΝΑΙ

15/5/2018

 

53

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΝΑΙ

15/5/2018

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

54

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

21503/28-7-2014

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

55

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

25707/11-9-2013

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

56

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

25706/11-9-2013

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

57

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

24363/30-8-2013

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

58

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

24364/30-8-2014

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

59

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΑΙ

23712/22-8-2013

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

60

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΝΑΙ

12032/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

61

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

ΝΑΙ

10-11-2017 ΛΗΞΗ 9-11-2020

EURO CERT

62

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΝΑΙ

10-11-2017 ΛΗΞΗ 9-11-2020

EURO CERT

63

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1801:2008/OHSAS 18001:2007

ΝΑΙ

10-11-2017 ΛΗΞΗ 9-11-2020

EURO CERT

64

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

HELESI

65

ΠΡΟΦΙΛ ΗΕLESI  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας τον 16488/18-5-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, ως αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε στην Επιτροπή και του οποίου η κατάθεση είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ HELESI , αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

H Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά από συνεχείς συνεδριάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 134/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εισηγείται:

 

Α. την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων,

Β. την κήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗHELESI σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών της ομάδας Ε΄ ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη

ΤΕΜ.

1

180.000,00

143.000,00

143.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

143.000,00

ΦΠΑ 24%

34.320,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

177.320,00

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

       Η Επιτροπή

   Γιαβάση Άννα                                               Σαββανού Ελένη                         Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment