ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
                         
 
 
              
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 32563
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                             
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                     
                                                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                          ………………….
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                         
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                        
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.   Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του Προσώπων σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.  Εξαίρεση ή μη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
3.       Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ»
5.       Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
6.       Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
7.       Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013»
8.      Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
9.      Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                    
 
                                                                                 Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment