Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος, 24-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 32559

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20 (συμπ/νου του ΦΠΑ).

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δύο ανελκυστήρες στο Δημοτικό Μέγαρο Κορίνθου (Κολιάτσου 32, ΤΚ. 20131, Κόρινθος) και Ένας ανελκυστήρας στο κοινοτικό κατάστημα της ΔΕ Τενέας (Χιλιομόδι).

 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 32557/2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4472/2017, Ν.4412/2016, Ν.4314/2014, ν. 4278/2014, Ν.3669/2008, της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

  1. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

  2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

  3. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ενώ οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Το δημοπρατούμενο έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και αφορά στη επισκευήσυντήρηση ανελκυστήρων. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα όταν παρουσιάζεται ανάγκη συντήρησης των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με το ΦΕΚ 2604/Β/2008.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και την καταχώρησή στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, κτίριο παλιού Σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, Γραμματεία, Ισόγειο, πληροφορίες κ.Καραγιώργου Μαρία, τηλ. 27413 62819, 800, 821 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και επίσης θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στην ίδια Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment