Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2018

 ΠΡΟΫΠ: 82.000,00

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προμέτρηση
 3. Προϋπολογισμός μελέτης
 4. Τιμολόγιο Μελέτης
 5. Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. ΣΑΥ
 7. Διακήρυξη
 8. Έντυπο Προσφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2018

 ΠΡΟΫΠ: 82.000,00

 

 ΕΡΓΟ:    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προμέτρηση
 3. Προϋπολογισμός μελέτης
 4. Τιμολόγιο Μελέτης
 5. Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. ΣΑΥ
 7. Διακήρυξη
 8. Έντυπο Προσφοράς                                                                                  

 

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 82.000,00 Ευρώ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 08-08-2016 τεύχος Α΄), προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 82.000,00 ευρώ.

Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α)Για εργασίες                                                                       Ευρώ             48.722,81

β)Για εργολαβικό όφελος                                                      Ευρώ               8.770,11

γ)Για απρόβλεπτα                                                                  Ευρώ               8.623,94

δ)Αναθεώρηση                                                                       Ευρώ                    12,17

ε)Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (γ)                Ευρώ            15.870,97

                                                                                                 —————————–

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                             Ευρώ            82.000,00€

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30/7322.0025.

Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ, με το συνολικό ποσό των 82.000,00 και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-0082016 τεύχος Α΄).

Η μελέτη αφορά τις κάτωθι εργασίες που θα γίνουν για την ανάπλαση του Δημοτικού καταστήματος & περιβάλλοντος χώρου Άσσου. Συγκεκριμένα :

·  Καθαιρέσεις στοιχείων από τα κτίρια (επιχρίσματα, κατεστραμμένα κουφώματα, κ.τ.λ.).

·  Επιχρίσματα.

·  Πλακόστρωση.

·  Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

·  Κουφώματα

·  Χρωματισμοί.

·  Εσωτερικές διαμορφώσεις.

CPV  Εργασιών

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

1

Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα

 

45215222-9

 

 

Κόρινθος  21 / 05 /2018

Ο Συντάκτης

 

 

                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.