Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός

Άρθρου

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

1.1. Kαθαιρέσεις

1

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

1

ΝΑΟΙΚ 22.45

m2

49,00

2

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

2

ΝΑΟΙΚ 22.10.02

m3

2,50

3

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση επικεραμώσεως

3

ΝΑΟΙΚ Ν.22.22

m2

50,00

4

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

4

ΝΑΟΙΚ 22.56

kg

150,00

5

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

5

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

m2

108,00

6

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

6

ΝΑΟΙΚ 22.04

m3

3,00

 

1.2. Επενδύσεις, επιστρώσεις

1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

7

ΝΑΟΙΚ 73.34.01

m2

59,00

2

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

8

ΝΑΟΙΚ 73.35

ΜΜ

66,00

3

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

9

ΝΑΟΙΚ 73.33.01

m2

75,00

4

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

10

ΝΑΟΙΚ 75.11.02

ΜΜ

38,00

5

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

11

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

m2

3,00

6

Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm

12

ΝΑΟΙΚ 74.20.02

ΜΜ

11,20

7

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

13

ΝΑΟΙΚ 79.40

m2

171,00

8

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

14

ΝΑΟΙΚ 73.37.01

m2

22,00

9

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

15

ΝΑΟΙΚ 71.31

m2

25,00

10

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

16

ΝΑΟΙΚ 78.05.04

m2

171,00

11

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

17

ΝΑΟΙΚ 61.12

m

11,00

12

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

18

ΝΑΟΙΚ 61.31

kg

426,00

13

Κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και σηπτικής δεξαμενής.

19

ΑΤΗΕ Ν.8042

κατ’απο κοπή

0,00

14

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

m3

10,00

15

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

21

ΝΑΟΙΚ 38.02

m2

10,00

16

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

22

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

kg

300,00

17

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

23

ΝΑΟΙΚ 74.30.01

m2

0,00

18

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

24

ΝΑΟΙΚ 74.30.05

m2

25,00

 

1.3. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

25

ΝΑΟΙΚ 65.01.02

m2

44,00

2

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

26

ΝΑΟΙΚ 76.27.02

m2

45,50

3

Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

27

ΝΑΟΙΚ 54.49

m2

15,00

4

Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου

28

ΝΑΟΙΚ 54.36

m2

20,00

 

1.4. Λοιπά, τελειώματα

1

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

29

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

89,00

2

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

30

ΝΑΟΙΚ 77.81.01

m2

305,00

3

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

31

ΝΑΟΙΚ 77.84.02

m2

48,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 1 από 2

                   


 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός

Άρθρου

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

4

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

32

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

m2

86,00

 

2. Η/Μ

1

Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm

33

ΑΤΗΕ Ν8160

ΤΕΜ

1,00

2

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm

34

ΑΤΗΕ Ν8160.1

ΤΕΜ

5,00

3

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

35

ΑΤΗΕ 8151.2

ΤΕΜ

3,00

4

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα

36

ΑΤΗΕ Ν8151.2

ΤΕΜ

1,00

5

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

37

ΑΤΗΕ 8179.2

ΤΕΜ

3,00

6

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm

38

ΑΤΗΕ Ν8168.2

ΤΕΜ

5,00

7

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

39

ΑΤΗΕ 8169.1.2

ΤΕΜ

5,00

8

Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

40

ΑΤΗΕ 8178.2.1

ΤΕΜ

4,00

9

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

41

ΑΤΗΕ 8141.2.2

ΤΕΜ

5,00

10

Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες

42

ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1

ΤΕΜ

1,00

11

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ

43

ΑΤΗΕ Ν8174.1

ΤΕΜ

1,00

12

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

44

ΑΤΗΕ 9316.2

m

50,00

13

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο.

45

ΑΤΗΕ Ν.8735.3.2

ΤΕΜ

0,00

14

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

46

ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02

ΜΜ

30,00

15

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

47

ΑΤΗΕ 8766.3.1

m

120,00

16

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

48

ΑΤΗΕ 8766.3.2

m

120,00

17

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

49

ΑΤΗΕ 8774.6.3

m

30,00

18

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

50

ΑΤΗΕ 8774.6.4

m

30,00

19

Καλώδιο  τύπου  NYY, Πενταπολικό Διατομής  5 Χ 10 ορατό  ή εντοιχισμέν.

51

ΑΤΗΕ Ν.8774.6.5

m

30,00

20

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W

52

ΗΛΜ 60

ΤΕΜ

4,00

21

Αισθητήρας κίνησης οροφής 360ο, για αυτόματο χειρισμό φωτισμού.

53

ΑΤΗΕ Ν.8801.1.4

ΤΕΜ

4,00

22

Διακόπτης πιεστικού κομβίου ορατός, “κομιτατέρ” ή “αλερετούρ”. εντάσεως 10Α, τάσεως 250V

54

ΑΤΗΕ Ν.8809

ΤΕΜ

10,00

23

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου, πλήρης.

55

ΑΤΗΕ Ν.8840.5.5

ΤΕΜ

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόρινθος       21/05/2018

 

 

Ο μελετητής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 2 από 2

Leave a Comment