Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

1.1. Kαθαιρέσεις

1

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.45

ΟΙΚ 2275

1

m2

49,00

16,80

823,20

 

2

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

ΝΑΟΙΚ 22.10.02

ΟΙΚ 2226

2

m3

2,50

114,90

287,25

 

3

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση επικεραμώσεως

ΝΑΟΙΚ Ν.22.22

 

3

m2

50,00

20,00

1.000,00

 

4

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 22.56

ΟΙΚ 6102

4

kg

150,00

0,35

52,50

 

5

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

ΟΙΚ 2236

5

m2

108,00

7,90

853,20

 

6

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

ΝΑΟΙΚ 22.04

ΟΙΚ 2222

6

m3

3,00

15,70

47,10

 

 

Σύνολο : 1.1. Kαθαιρέσεις

3.063,25

3.063,25

 

1.2. Επενδύσεις, επιστρώσεις

1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm

ΝΑΟΙΚ 73.34.01

ΟΙΚ 7326.1

7

m2

59,00

33,50

1.976,50

 

2

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.35

ΟΙΚ 7326.1

8

ΜΜ

66,00

4,50

297,00

 

3

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cm

ΝΑΟΙΚ 73.33.01

ΟΙΚ 7331

9

m2

75,00

31,50

2.362,50

 

4

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

ΝΑΟΙΚ 75.11.02

ΟΙΚ 7513

10

ΜΜ

38,00

10,10

383,80

 

5

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

ΟΙΚ 7534

11

m2

3,00

95,00

285,00

 

6

Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm

ΝΑΟΙΚ 74.20.02

ΟΙΚ 7420

12

ΜΜ

11,20

11,20

125,44

 

7

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ 79.40

ΟΙΚ 7940

13

m2

171,00

13,50

2.308,50

 

8

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ 73.37.01

ΟΙΚ 7337

14

m2

22,00

14,60

321,20

 

9

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΝΑΟΙΚ 71.31

ΟΙΚ 7131

15

m2

25,00

11,20

280,00

 

10

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΙΚ 78.05.04

ΟΙΚ 7809

16

m2

171,00

15,50

2.650,50

 

11

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

ΝΑΟΙΚ 61.12

ΟΙΚ 6116

17

m

11,00

3,90

42,90

 

12

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 61.31

ΟΙΚ 6118

18

kg

426,00

2,80

1.192,80

 

13

Κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και σηπτικής δεξαμενής.

ΑΤΗΕ Ν.8042

 

19

κατ’απ οκοπή

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

12.226,14

3.063,25

 

Σελίδα 1 από 4

                         


 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

12.226,14

3.063,25

14

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

ΟΙΚ 3214

20

m3

10,00

90,00

900,00

 

15

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.02

ΟΙΚ 3811

21

m2

10,00

22,50

225,00

 

16

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

ΟΙΚ 3873

22

kg

300,00

1,01

303,00

 

17

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ 74.30.01

ΟΙΚ 7431

23

m2

 

85,50

 

 

18

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ 74.30.05

ΟΙΚ 7451

24

m2

25,00

101,00

2.525,00

 

 

Σύνολο : 1.2. Επενδύσεις, επιστρώσεις

16.179,14

16.179,14

 

1.3. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.02

ΟΙΚ 6501

25

m2

44,00

200,00

8.800,00

 

2

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΝΑΟΙΚ 76.27.02

ΟΙΚ 7609.2

26

m2

45,50

54,00

2.457,00

 

3

Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

ΝΑΟΙΚ 54.49

ΟΙΚ 5449

27

m2

15,00

95,00

1.425,00

 

4

Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου

ΝΑΟΙΚ 54.36

ΟΙΚ 5431

28

m2

20,00

123,00

2.460,00

 

 

Σύνολο : 1.3. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

15.142,00

15.142,00

 

1.4. Λοιπά, τελειώματα

1

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55

ΟΙΚ 7755

29

m2

89,00

6,70

596,30

 

2

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.81.01

ΟΙΚ 7786.1

30

m2

305,00

13,50

4.117,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

4.713,80

34.384,39

 

Σελίδα 2 από 4

                         


 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

4.713,80

34.384,39

3

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 77.84.02

ΟΙΚ 7786.1

31

m2

48,00

12,40

595,20

 

4

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

ΟΙΚ 7785.1

32

m2

86,00

10,10

868,60

 

 

Σύνολο : 1.4. Λοιπά, τελειώματα

6.177,60

6.177,60

 

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

40.561,99

 

2. Η/Μ

1

Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm

ΑΤΗΕ Ν8160

ΗΛΜ 17

33

ΤΕΜ

1,00

650,00

650,00

 

2

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm

ΑΤΗΕ Ν8160.1

ΗΛΜ 17

34

ΤΕΜ

5,00

96,50

482,50

 

3

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

ΑΤΗΕ 8151.2

ΗΛΜ 14

35

ΤΕΜ

3,00

192,13

576,39

 

4

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα

ΑΤΗΕ Ν8151.2

ΗΛΜ 14

36

ΤΕΜ

1,00

570,00

570,00

 

5

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

ΑΤΗΕ 8179.2

ΗΛΜ 18

37

ΤΕΜ

3,00

22,97

68,91

 

6

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm

ΑΤΗΕ Ν8168.2

ΗΛΜ 13

38

ΤΕΜ

5,00

25,60

128,00

 

7

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

ΑΤΗΕ 8169.1.2

ΗΛΜ 13

39

ΤΕΜ

5,00

21,05

105,25

 

8

Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

ΑΤΗΕ 8178.2.1

ΗΛΜ 14

40

ΤΕΜ

4,00

17,05

68,20

 

9

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.2.2

ΗΛΜ 13

41

ΤΕΜ

5,00

60,63

303,15

 

10

Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες

ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1

ΗΛΜ 14

42

ΤΕΜ

1,00

255,00

255,00

 

11

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ

ΑΤΗΕ Ν8174.1

ΗΛΜ 13

43

ΤΕΜ

1,00

68,00

68,00

 

12

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

ΑΤΗΕ 9316.2

ΗΛΜ 5

44

m

50,00

12,22

611,00

 

13

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο.

ΑΤΗΕ Ν.8735.3.2

 

45

ΤΕΜ

 

15,00

 

 

14

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02

ΗΛΜ 34

46

ΜΜ

30,00

17,50

525,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

4.411,40

40.561,99

 

Σελίδα 3 από 4

                         


 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

 

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

 

Από μεταφορά

4.411,40

40.561,99

 

15

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

ΑΤΗΕ 8766.3.1

ΗΛΜ 46

47

m

120,00

5,07

608,40

 

 

16

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

ΑΤΗΕ 8766.3.2

ΗΛΜ 46

48

m

120,00

5,42

650,40

 

 

17

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

ΑΤΗΕ 8774.6.3

ΗΛΜ 47

49

m

30,00

9,35

280,50

 

 

18

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

ΑΤΗΕ 8774.6.4

ΗΛΜ 47

50

m

30,00

11,43

342,90

 

 

19

Καλώδιο  τύπου  NYY, Πενταπολικό Διατομής  5 Χ 10 ορατό  ή εντοιχισμέν.

ΑΤΗΕ Ν.8774.6.5

 

51

m

30,00

15,25

457,50

 

 

20

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W

ΗΛΜ 60

ΗΛΜ 60

52

ΤΕΜ

4,00

27,93

111,72

 

 

21

Αισθητήρας κίνησης οροφής 360ο, για αυτόματο χειρισμό φωτισμού.

ΑΤΗΕ Ν.8801.1.4

 

53

ΤΕΜ

4,00

37,00

148,00

 

 

22

Διακόπτης πιεστικού κομβίου ορατός, “κομιτατέρ” ή “αλερετούρ”. εντάσεως 10Α, τάσεως 250V

ΑΤΗΕ Ν.8809

 

54

ΤΕΜ

10,00

15,00

150,00

 

 

23

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου, πλήρης.

ΑΤΗΕ Ν.8840.5.5

 

55

ΤΕΜ

1,00

1.000,00

1.000,00

 

 

 

Σύνολο : 2. Η/Μ

8.160,82

8.160,82

 

Άθροισμα

 

48.722,81

 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

8.770,11

 
 

Άθροισμα

 

57.492,92

 

Απρόβλεπτα

15,00%

8.623,94

 

Άθροισμα

 

66.116,86

 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

12,17

 

Άθροισμα

 

66.129,03

 

ΦΠΑ

24,00%

15.870,97

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

82.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόρινθος       21/05/2018

 

Κόρινθος        21/05/2018

 

Ο μελετητής

 

 

 

 

 

 

Εγκριθηκε & Θεωρήθηκε

Ο Προι/νος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Κορινθίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment