Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμαριθμική : 2012Γ

Autogenerated

Σελίδα 1 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 2 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 3 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 4 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 5 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 6 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 7 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 8 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 9 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 10 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 11 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 12 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 13 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 14 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 15 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 16 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 17 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 18 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

ΑΡΘΡΑ

A.T.

: 1

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

100%

 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

16,80

(Ολογράφως) :

δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 2

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.10.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα”.

 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών).

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)     10  x 0,24 =    2,40

Συνολικό κόστος άρθρου 114,90

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

114,90

(Ολογράφως) :

εκατόν δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 3

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ Ν.22.22

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση επικεραμώσεως

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Καθαίρεση και επανατοποθετήση επικεραμώσεως προς συντήρηση σκελετού στέγης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών, η απομάκρυνση αχρήστων υλικών και το κόστος αγοράς και τοποθέτησης κεραμιδιών που έσπασαν κατά την καθαίρεση.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

20,00

(Ολογράφως) :

είκοσι

A.T.

: 4

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 19 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

100%

 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 02-02-02

“Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους”.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

0,35

(Ολογράφως) :

τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 5

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

100%

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

7,90

(Ολογράφως) :

επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 6

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

100%

 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

“Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός”.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

15,70

(Ολογράφως) :

δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 7

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

100%

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη “GROUP 1”, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές”.

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 20 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

33,50

(Ολογράφως) :

τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 8

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

100%

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

4,50

(Ολογράφως) :

τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 9

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

100%

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4”, διαστάσεων

20×20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές”.

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cm.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

31,50

(Ολογράφως) :

τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7513

100%

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 “Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Σελίδα 21 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

10,10

(Ολογράφως) :

δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 75.31.04

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7534

100%

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 “Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

95,00

(Ολογράφως) :

ενενήντα πέντε

A.T.

: 12

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 74.20.02

Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7420

100%

 

Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.

Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.

 

Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm.

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

11,20

(Ολογράφως) :

έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 79.40

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7940

100%

 

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,

στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

13,50

(Ολογράφως) :

δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 73.37.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7337

100%

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

Σελίδα 22 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

14,60

(Ολογράφως) :

δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 71.31

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131

100%

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

“Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου”.

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

11,20

(Ολογράφως) :

έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

100%

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

15,50

(Ολογράφως) :

δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6116

100%

 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30×30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του

τοιχοπετάσματος.

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

3,90

(Ολογράφως) :

τρία και ενενήντα λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 23 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 18

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

100%

 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

2,80

(Ολογράφως) :

δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8042

Κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και σηπτικής δεξαμενής.

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Πλήρη  κατασκευή  καί  παράδοση  σέ  λειτουργία σηπτικής δεξαμενής (βόθρου) σύμφωνα  μέ  τις οδηγίες της υπηρεσίας,  πλήρως  άποπερατωμένης,  δοκιμασμένης  καί  έτοίμης  γιά  λειτουργία, διαστάσεων 2,50μ (διάμετρο). Επιπλέον πλήρη κατασκευή και πράδοση προς λειτουργία των σωληνώσεων αποχέτευσης  από τα WC των εγκαταστάσεων  εως την σύνδεση με τον βόθρο. Περιλαμβάνονται τά άπαιτούμενα ύλικά, έργασία,  μικρουλικά  καί  δοκιμές  ήτοι  έκσκαφές, επιχώσεις ,  όπλισμένα καί  άοπλα  σκυροδέματα,  ξηρολιθοδωμή,  τσιμεντοκονίες,  προμήθεια  καί  τοποθέτηση πηλοσωλήνων,  παλστικών  σωλήνων,  πίεσης 6  atm,  φρεάτια, καρβουνίδι,  κεφαλή  άερισμού, καλλύματα φρεατίων  χυτοσιδηρά,  πρόσθετη  έργασία  έκσκαφής καί  ξηρολιθοδομής  λόγω  βάθους , έξαρτήματα  καί  κάθε  άλλη  έργασία,  ύλικά  καί  μικρουλικάάπαραίτητα  γιά  τήν  έντεχνη κατασκευή  της αποχέτευσης του κτιρίου,  σύμφωνα  μέ  τά  σχέδια  τής  μελέτης.

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

5.000,00

(Ολογράφως) :

πέντε χιλιάδες

A.T.

: 20

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

100%

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

 

01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,

01-01-02-00 “Διάστρωση σκυροδέματος”,

01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέματος”,

01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος”,

01-01-05-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,

01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”.

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

Σελίδα 24 από 35

                 


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

90,00

(Ολογράφως) :

ενενήντα

A.T.

: 21

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

100%

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)”.

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

22,50

(Ολογράφως) :

είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”

Σελίδα 25 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 

Δομικά πλέγματα B500C.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 26 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

1,01

(Ολογράφως) :

ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 23

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 74.30.01

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7431

100%

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 “Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

 

Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

85,50

(Ολογράφως) :

ογδόντα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 74.30.05

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7451

100%

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 “Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

 

Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου,

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

101,00

(Ολογράφως) :

εκατόν ένα

A.T.

: 25

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 65.01.02

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6501

100%

 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την “σειρά” τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

“Κουφώματα Αλουμινίου”, πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Σελίδα 27 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 – 24 kg/m2.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

200,00

(Ολογράφως) :

διακόσια

A.T.

: 26

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 76.27.02

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

100%

 

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 “Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό”. πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

54,00

(Ολογράφως) :

πενήντα τέσσερα

A.T.

: 27

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 54.49

Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5449

100%

 

Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική με

αρμοκάλυπτρα 2.5×2.5 cm και στις δύο όψεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-01-00 “Ξύλινα κουφώματα”, με θυρόφυλλα πλήρη ή με φεγγίτη, από

μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά

μήκος εντορμίες (γκινισιές) για την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές

διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, αρμοκάλυπτρα και πηχάκια

πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και

εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

95,00

(Ολογράφως) :

ενενήντα πέντε

A.T.

: 28

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 54.36

Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5431

100%

 

Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 “Ξύλινα

κουφώματα”, “καρφωτά” με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ

από σανίδες διατομής 12×2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες

πλάτους έως 12 cm με τετραξυλο (κάσσα) 7×13 cm και περιθώρια (περβάζια) και

αρμοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής

στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 28 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

123,00

(Ολογράφως) :

εκατόν είκοσι τρία

A.T.

: 29

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

100%

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 “Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών”.

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

6,70

(Ολογράφως) :

έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 77.81.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

100%

 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 “Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος”, 03-10-02-00 “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.

 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

13,50

(Ολογράφως) :

δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

100%

 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

12,40

(Ολογράφως) :

δώδεκα και σαράντα λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 29 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 32

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7785.1

100%

 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων”.

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

10,10

(Ολογράφως) :

δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν8160

Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

100%

 

Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ)διαστάσεων 70Χ55 cm με μπαταρία πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα

μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

650,00

(Ολογράφως) :

εξακόσια πενήντα

A.T.

: 34

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν8160.1

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 17

100%

 

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm  πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

96,50

(Ολογράφως) :

ενενήντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

100%

 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   ‘Ευρωπαϊκού’   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ

(Αριθμητικά):

192,13

(Ολογράφως) :

εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 30 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 36

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

100%

 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ‘Ευρωπαϊκού’ (καθήμενου) τύπου,κατάλληλη

για Α.Μ.Κ. πλήρης δηλαδή λεκάνη , δοχείο πλύσεως, κάθισμα κλπ. και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

570,00

(Ολογράφως) :

πεντακόσια εβδομήντα

A.T.

: 37

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8179.2

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 18

100%

 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ

(Αριθμητικά):

22,97

(Ολογράφως) :

είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν8168.2

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

100%

 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

25,60

(Ολογράφως) :

είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8169.1.2

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

100%

 

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8169.  1   πορσελάνης                  0

8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ

(Αριθμητικά):

21,05

(Ολογράφως) :

είκοσι ένα και πέντε λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8178.2.1

Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

100%

 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8178.  2   πορσελάνης

8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Ευρώ

(Αριθμητικά):

17,05

(Ολογράφως) :

δέκα επτά και πέντε λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 31 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 41

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8141.2.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

100%

 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0

8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ

(Αριθμητικά):

60,63

(Ολογράφως) :

εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο

: ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1

Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

100%

 

Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

255,00

(Ολογράφως) :

διακόσια πενήντα πέντε

A.T.

: 43

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν8174.1

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

100%

 

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ, δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

68,00

(Ολογράφως) :

εξήντα οκτώ

A.T.

: 44

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 9316.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

100%

 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

9316.  2  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  3/4   ins

Ευρώ

(Αριθμητικά):

12,22

(Ολογράφως) :

δώδεκα και είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8735.3.2

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο.

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου σωλ. Φ 16mm,3 εξόδων Φ 70mm.

 

Τιμή ενός τεμ ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 32 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

15,00

(Ολογράφως) :

δέκα πέντε

A.T.

: 46

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34

100%

 

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 “Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων”. Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Εσχάρα πλάτους 200 mm

Ευρώ

(Αριθμητικά):

17,50

(Ολογράφως) :

δέκα επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8766.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

100%

 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  3   τριπολικό

8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά):

5,07

(Ολογράφως) :

πέντε και επτά λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8766.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

100%

 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  3   τριπολικό

8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά):

5,42

(Ολογράφως) :

πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

Σελίδα 33 από 35


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774.  6   Πενταπολικό

0

8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά):

9,35

(Ολογράφως) :

εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο

: ΑΤΗΕ 8774.6.4

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774.  6   Πενταπολικό

0

8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά):

11,43

(Ολογράφως) :

έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8774.6.5

Καλώδιο  τύπου  NYY, Πενταπολικό Διατομής  5 Χ 10 ορατό  ή εντοιχισμέν.

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774.  6   Πενταπολικό

0

8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 10           mm2

Τιμή ενός m ευρώ 15,25

Ευρώ

(Αριθμητικά):

15,25

(Ολογράφως) :

δέκα πέντε και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο

: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

100%

 

Φωτιστικό  σώμα  στεγανό,  τοίχου  ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα)

πορσελάνης,  προστασίας  IP44 και ισχύος 60W ήτοι φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και

μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών για παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

27,93

(Ολογράφως) :

είκοσι επτά και ενενήντα τρία λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 34 από 35

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 53

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8801.1.4

Αισθητήρας κίνησης οροφής 360ο, για αυτόματο χειρισμό φωτισμού.

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Αισθητήρας κίνησης οροφής 360ο, για αυτόματο χειρισμό φωτισμού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

37,00

(Ολογράφως) :

τριάντα επτά

A.T.

: 54

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8809

Διακόπτης πιεστικού κομβίου ορατός, “κομιτατέρ” ή “αλερετούρ”. εντάσεως 10Α, τάσεως 250V

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Διακόπτης πιεστικού κομβίου ορατός, “κομιτατέρ” ή “αλερετούρ”. εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

15,00

(Ολογράφως) :

δέκα πέντε

A.T.

: 55

Άρθρο

: ΑΤΗΕ Ν.8840.5.5

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου, πλήρης.

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου, ανεξάρτητος ή συναρμολογημένος με άλλους πίνακες, στεγανός IP54, μεταλλικός απο χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 2 mm και μορφοσίδηρο, με τις απαραίτητες υποδοχές και στηρίγματα στηρίξεως των ζυγών, τα απαιτούμεντα όργανα χειρισμού – αυτοματισμού και λοιπές διτάξεις του πίνακα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προσαυξημένα κατά 20%, με τους ζυγούς , τους ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα και δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά και την απαιτούμενη εργασία κατασκευής, συνδεσμολογίας, εγκατάστάσεως κλπ. για την παράδοση του πίνακα σε πλήρη κανονική λειτουργία.

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

1.000,00

(Ολογράφως) :

χίλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόρινθος       21/05/2018

 

Κόρινθος        21/05/2018

Ο μελετητής

 

 

 

 

Εγκριθηκε & Θεωρήθηκε

Ο Προι/νος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Κορινθίων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 35 από 35

 

Leave a Comment