Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

82.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 1 από 5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

82.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του N4412/2016)

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 2 από 5


 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα

(WBS)

Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε

ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως

Αριθμητικώ ς

1

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

 

2

 

Η/Μ

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….

 

Ο Προσφέρων

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 3 από 5

                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα

Εργασίες

Δαπάνη ομάδας

κατά τον

Προϋπολογισμό

Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη

έκπτωση

(%)

Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση

(Ευρώ)

1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

40.561,99

 

 

2

Η/Μ

8.160,82

 

 

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά

τη μελέτη

Σσ=

48.722,81

Κατά την

προσφορά

Σπ=

 

Γ.Ε & Ο.Ε.

18,00%

x Σσ=

8.770,11

18,00%

x Σπ=

 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά

τη μελέτη

ΣΣ=

57.492,92

Κατά την

προσφορά

ΣΔΕ=

 

Μέση έκπτωση Εμ =

ΣΣ – ΣΔΕ

=

 

=

…………………………………..

ΣΣ

57.492,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

57.492,92

 

 

Σελίδα 4 από 5


 

Από μεταφορά

 

57.492,92

 

 

Απρόβλεπτα

15,00%

x ΣΣ =

8.623,94

15,00%

x ΣΔΕ=

 

Σύνολο

Σ1 =

66.116,86

Π1 =

 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Αν =

12,17

(1-Εμ) x (Αν) =

 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)

Σ2 =

66.129,03

Κατά την προσφορά Π2=

 

 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Κόρινθος       21/05/2018

 

Ο μελετητής

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

Εγκριθηκε & Θεωρήθηκε

Ο Προι/νος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Κορινθίων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment