Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48/2018

 ΠΡΟΫΠ: 193.248,75€

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

  1. Τεχνική Έκθεση
  2. Προμέτρηση
  3. Προϋπολογισμός μελέτης
  4. Τιμολόγιο Μελέτης
  5. Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  6. ΣΑΥ
  7. Διακήρυξη
  8. Έντυπο Προσφοράς

 

                                                                                   ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 193.248,75 Ευρώ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 08-08-2016 τεύχος Α΄), προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 193.248,75 ευρώ.

Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α)Για εργασίες                                                                       Ευρώ              114.845,45

β)Για εργολαβικό όφελος                                                      Ευρώ                20.672,18

γ)Για απρόβλεπτα                                                                   Ευρώ                20.327,64

δ)Για αναθεώρηση                                                                 Ευρώ                         0,50

ε)Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (γ)                Ευρώ              37.402,98

                                                                                                 ——————————

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                             Ευρώ            193.248,75€

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 45/7336.0008.

Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ, με το συνολικό ποσό των 193.248,75€ και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-0082016 τεύχος Α΄).

 

Η μελέτη αφορά τις κάτωθι εργασίες που θα γίνουν για την συντήρηση και διαμόρφωση των νεκροταφείων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων:

·  Κατασκευή συντήρηση μαντρότοιχων

·  Κατασκευή – συντήρηση σιδερένιων θυρών εισόδου

·  Κατασκευή θέσεων τάφων

·  Αναατασκευή διαδρόμων κοιμητηρίων

·  Καθαρισμός- συντήρηση χώρου κοιμητηρίου

·  Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

·  Επιχρίσματα μανδρότοιχων

CPV  Εργασιών

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

1

Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα

 

45215222-9

 

Κόρινθος  19 / 07 /2018

Ο Συντάκτης

 

 

                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.            

 

 

Leave a Comment