Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης:

48/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμαριθμική : 2012Γ

Autogenerated

Σελίδα 1 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 2 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 3 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 4 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

Σελίδα 5 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 6 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

ΑΡΘΡΑ

A.T.

: 1

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 10.02

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1103

100%

 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

 

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

7,30

(Ολογράφως) :

επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 2

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 10.04

Μεταφορά υλικών με μονότροχο

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1127

100%

 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

2,00

(Ολογράφως) :

δύο

A.T.

: 3

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 20.01.01

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2101

100%

 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 “Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών”

 

με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ

(Αριθμητικά):

4,50

(Ολογράφως) :

τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 4

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100%

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 “Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων”

 

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 7 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      6 x 0,19 =      1,14

Συνολικό κόστος άρθρου 5,64

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

5,64

(Ολογράφως) :

πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 5

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.02

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2204

100%

 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις

θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 “Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός”.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      6 x 0,19 =      1,14

Συνολικό κόστος άρθρου 23,64

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

23,64

(Ολογράφως) :

είκοσι τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 6

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.05

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2223

100%

 

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

11,20

(Ολογράφως) :

έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 7

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

100%

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

 

01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,

01-01-02-00 “Διάστρωση σκυροδέματος”,

01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέματος”,

01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος”,

01-01-05-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,

01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”.

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Σελίδα 8 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

90,00

(Ολογράφως) :

ενενήντα

A.T.

: 8

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

100%

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)”.

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

22,50

(Ολογράφως) :

είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 9

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 9 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 

Δομικά πλέγματα B500C.

Σελίδα 10 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

1,01

(Ολογράφως) :

ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 10

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 42.11.03

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4213

100%

 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3

ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00

m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00

“Λιθόκτιστοι τοίχοι”.

 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων                       Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

75,00

(Ολογράφως) :

εβδομήντα πέντε

A.T.

: 11

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 47.01.02

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4702

100%

 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

 

Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

20,00

(Ολογράφως) :

είκοσι

A.T.

: 12

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

100%

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

19,70

(Ολογράφως) :

δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 11 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 13

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 71.31

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131

100%

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

“Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου”.

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

11,20

(Ολογράφως) :

έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ Ν.20.01

Kαθαρισμος-συντήρηση χώρου νεκροταφείου

Σχετικό

:

Κωδικός αναθεώρησης:

 

 

 

 

 

Καθαρισμός συντήρηση χώρου νεκροταφείου. Περιλαμβάνονταο οποιαδήποτε εργασίες (αποκομιδή σκουπιδιών, τοπικό καθάρισμα φυτικής βλάστησης, καθαρισμός μνημάτων, κ.τ.λ.) για την συντήρηση των χώρων των νεκροταφείου από εργάτη σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

 

Τιμή ανά ημερα (ημ).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

62,99

(Ολογράφως) :

εξήντα δύο και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.10.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα”.

 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών).

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      6 x 0,19 =      1,14

Συνολικό κόστος άρθρου 113,64

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

113,64

(Ολογράφως) :

εκατόν δέκα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 12 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

A.T.

: 16

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα”.

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      6 x 0,19 =      1,14

Συνολικό κόστος άρθρου 57,14

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

57,14

(Ολογράφως) :

πενήντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 “Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

Σελίδα 13 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ

(Αριθμητικά):

1,07

(Ολογράφως) :

ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

100%

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

4,50

(Ολογράφως) :

τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6221

100%

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 “Σιδηρά κουφώματα”.

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 14 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

5,00

(Ολογράφως) :

πέντε

A.T.

: 20

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 32.01.03

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

100%

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

 

01-01-01-00 “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,

01-01-02-00 “Διάστρωση σκυροδέματος”,

01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέματος”,

01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος”,

01-01-05-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,

01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”.

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 15 από 17

                   


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

Ευρώ

(Αριθμητικά):

84,00

(Ολογράφως) :

ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 21

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 “Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων”.

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      6 x 0,19 =      1,14

Συνολικό κόστος άρθρου 5,64

Ευρώ

(Αριθμητικά) :

5,64

(Ολογράφως) :

πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7725

100%

 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 “Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος”.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

3,90

(Ολογράφως) :

τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 78.95

Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7316

100%

 

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα

Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο,

με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά

καλούπια, σε συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε

σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με κυβολίθους 10x10x10 cm,

στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε

γραμμικό σχέδιο.

 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες

κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της

κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελετη.

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 

– η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και

τυχόν άλλες κατασκευές).

– η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο

στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της

προκύπτουσας επιφάνειας.

– η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην

Σελίδα 16 από 17


 

Τιμολόγιο μελέτης

 

επιφάνεια του σκυροδέματος.

– η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την

αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών

– η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.

– η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι(sealer) με ανάλωση 200 ml/m2.

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

33,70

(Ολογράφως) :

τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ Ν.64.48

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδης  οπής 3mm  και  διαστάσεων  4Χ4εκ

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6447

100%

 

Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδης  οπής 3mm  και  διαστάσεων  4Χ4εκ,  τοποθετημένον  επί πασσάλων ή επί σκελετού περιφραγμάτων.

(1 m2 καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

5,71

(Ολογράφως) :

πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 64.16.03

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2”

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6418

100%

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.

 

Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2″.

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθμητικά):

17,40

(Ολογράφως) :

δέκα επτά και σαράντα λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ       19/07/2018

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ        19/07/2018

Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προι/νος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Leave a Comment