Απόφαση αριθμ. 27/417/2018

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 67.332,00€», διότι ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη προμήθειας των ειδών της εν λόγω προμήθειας κι ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 417η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 67.332,00€» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 19/320/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 43/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 30-07-2018. 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 30-07-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις φάκελοι προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό, των οικονομικών φορέων: 1)ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2)Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 3)ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ.  Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 23409/2018 σχετική διακήρυξη.  Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προσφορές των ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ πληρούν τα οριζόμενα στην αριθμ. 23409/2018 διακήρυξη διαγωνισμού, ενώ η τεχνική προσφορά της Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πληροί τα οριζόμενα στο άρθρ. 2.4.4 της αριθμ. 23409/2018 διακήρυξης διαγωνισμού και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτής.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγήθηκε την πρόκριση των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών και την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διότι η τεχνική του προσφορά δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού. 

  Με το υπ΄ αριθμ. 31934/19-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 21-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2)ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ, οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στη σχετική μελέτη, κι έχουν ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Προϋπολογισθείσα Ποσότητα

Προϋπολογισθείσα τιμή Μονάδος

Τιμή προσφοράς

ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΤΕΚ

Τιμή προσφοράς

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.

 

1

Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5

Τόνος

750

63,10

40,00

46,00

2

Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5

Κιλό

4.500

1,55

0,75

1,00

 

Από τις ως άνω προσφορές η οικονομική προσφορά της ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται ως συμφερότερη βάσει τιμής.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας για τα είδη της αρ. 43/2018 μελέτης, ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Προϋπολογισθείσα Ποσότητα

Προϋπολογισθείσα τιμή Μονάδος

Τιμή προσφοράς

 

Δαπάνη

1

Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5

Τόνος

750

63,10

40,00

30.000,00

2

Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5

Κιλό

4.500

1,55

0,75

3.375,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

33.375,00

ΦΠΑ 24%

8.010,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

41.835,00€

     

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 30-07-2018 και από 21-09-2018 πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού με συνολικό ποσό προσφοράς τα 41.835,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τα α)από 30-07-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 21-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 67.332,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με την επωνυμία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διότι η τεχνική του προσφορά δεν πληροί τους όρους της αριθμ. 23409/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 30-07-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το σύνολο των ειδών της αρ. 43/2018 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα σαράντα μία χιλιάδες οχτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (41.835,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/417/2018.-

 

Leave a Comment