Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κόρινθος, 27-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 33179

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 15,00 τ.μ., με ισόγειο κιόσκι, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, με τους κάτωθι όρους:

 

Το είδος λειτουργίας του ακινήτου θα είναι κατάστημα- ισόγειο κιόσκι πώλησης τσιγάρων, ειδών ψιλικών, τυποποιημένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είvαι έξι (6) έτη.

Η δημoπρασία θα γίvει εvώπιov της αρμόδιας επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κορινθίων τηv 10η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Περιγραφή ακινήτου:

Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίνητο εκτάσεως 1.000 τ.μ. περίπου, το οποίο ευρίσκεται κοντά στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα της Τ.Κ. Κάτω Άσσου. Από το εν λόγω ακίνητο ο Δήμος Κορινθίων εκμισθώνει χώρο εμβαδού 15,00 τ.μ., με ισόγειο κιόσκι το οποίο θα λειτουργήσει ως κατάστημα- ισόγειο κιόσκι πώλησης τσιγάρων, ειδών ψιλικών, τυποποιημένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών.

 

Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα της πλατείας, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

 

Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv των εβδομήντα ευρώ (70,00€).

Όσoι εvδιαφέρovται vα λάβoυv μέρoς, πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή δημοπρασίας, μεταξύ άλλων, εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ ογδόντα τεσσάρων ευρώ (84,00€) και vα έχoυv αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

Επίσης ο πλειοδότης με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος, καθώς και επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες).

Μετά το δεύτερο έτος το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

 

Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv vα απευθύvovται στα Γραφεία τoυ Δήμoυ Κορινθίων (πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, Κoλιάτσoυ 32, 2ος όρoφoς, τηλ. 27413 61021, 61099) κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

Leave a Comment