Απόφαση αριθμ. 27/426/2018

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 426η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 15/250/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 33/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του,  με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 07-08-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 06-09-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 344/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 75018.

     Στην  συνέχεια ο Προεδρεύων θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 10-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των εννέα (9) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, των οποίων  διαπιστώθηκε η εγκυρότητα κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

      Επίσης, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

     Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά την σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές και των  επτά  συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ» με μέση έκπτωση 54,16%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση του από 10-09-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 54,16%.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 10-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  τον  αριθμό 75018.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ»  με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  86587 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,16%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 10-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της  παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/426/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 28-09-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από  10-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 10/09/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 22609/10-7-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003397907

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 75018

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

            Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 234.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την αριθμ. 21/344/2018 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου», τακτικά μέλη της Ε.Δ. ορίστηκαν οι Πέτρος Πεντέρης, Χρήστος Μπακόλας & Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου , ωστόσο το τακτικό μέλος κ. Πέτρος Πεντέρης δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Ε.Δ., ενημερώνοντας εγγράφως το Δήμο Κορινθίων, για την απουσία του για λόγους φόρτου εργασίας. Τον κ. Πέτρο Πεντέρη, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Παναγιώτης Δεληγιώργης.

 

Στην Κόρινθο  την 06/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Χρήστος Μπακόλας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου &

3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/344/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 22609/10-7-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

1

86587

ΤΡΙΓΚΑΣ Β.

2

85969

ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ Σ.

3

85077

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

4

86564

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α.

5

86132

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

6

85160

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ

7

86590

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

8

86519

ΚΑΨΗΣ Γ.

9

86633

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΤΡΙΓΚΑΣ Β.

54,16

ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ Σ.

53,31

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

52,84

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α.

51,31

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

42,94

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ

41,16

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

41,16

ΚΑΨΗΣ Γ.

39,10

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

21,16

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

86587

ΤΡΙΓΚΑΣ Β.

5795

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

1ης Η/Μ

X

X

85969

ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ Σ.

20930

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

Α1 Η/Μ

X

X

85077

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

19462

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

X

X

86564

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α.

9117

1ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

1ης Η/Μ

X

X

86132

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2ης Η/Μ

X

X

85160

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ

14235

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

Χ

Χ

86590

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

18721

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

X

X

86519

ΚΑΨΗΣ Γ.

29775

Α2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

Α1 Η/Μ

Χ

Χ

86633

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

1ης Η/Μ

Χ

Χ

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΤΡΙΓΚΑΣ Β.

e-23325/3-8-18

ΤΜΕΔΕ

V/18988/10-9-18

2

ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ Σ.

e-23032/31-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18989/10-9-18

3

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

e-22806/27-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18991/10-9-18

4

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Α.

e-23355/3-8-18

ΤΜΕΔΕ

V/18993/10-9-18

5

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-22197/19-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/18995/10-9-18

6

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ

e-23401/6-8-18

ΤΜΕΔΕ

V/18998/10-9-18

7

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

e-22939/30-7-18

ΤΜΕΔΕ

V/19024/10-9-18

8

ΚΑΨΗΣ Γ.

e-23431/6-8-18

ΤΜΕΔΕ

V/19027/10-9-18

9

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-23251/2-8-18

ΤΜΕΔΕ

V/19030/10-9-18

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Ε.Δ. στις 06/09/2018  & 10/9/18.
 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΑ» με μέση έκπτωση 54,16 %. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου                    Χρήστος Μπακόλας                Παναγιώτης Δεληγιώργης