Απόφαση αριθμ. 27/427/2018

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 427η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  6/77/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 5/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 07-06-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 14-06-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 220/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73438.  Ακολούθως, με την αριθμ. 17/283/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 18-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, απορρίφθηκε η  προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662, διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  77262 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 30458 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Υδραυλικά 2ης Τάξης με μέση έκπτωση 57,37% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 23801/18-07-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-08-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε., κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 25731/1-8-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.».

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 28-08-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 57,37% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 28-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  73438, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.) (Ατταβυρου 56, Ρόδος, Α.Φ.Μ. 800777845, Δ.Ο.Υ. Ρόδου), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77262 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 30458 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Υδραυλικά 2ης Τάξης με μέση έκπτωση 57,37% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων, η δε δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7322.0017 ποσού 300.000,00€ και τίτλο «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου» (Α.Ο.Ε. 6/74/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/427/2018.-

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 28-09-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από  28-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 28/08/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 15865/2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003089505

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 73438

 

 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου» προϋπολογισμού 300.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 28/8/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  11:30  , οι πιο κάτω:

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

2. Κων/νος Παπανικολάου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 14/220/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15865/14-5-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)             τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)             την αριθμ. 17/283/26-6-2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ω8ΜΡΩΛ7-ΤΕΛ]

(3)             την με αριθμό πρωτ. 23801/18-7-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 18/07/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)             την από 30/07/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 27/7/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 25731/1-8-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για διαχειριστές της Ο.Ε.)

ΝΑΙ

8871/6-6-18 (2/3) &

8871/6-6-18 (3/3)

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64818965/7-5-18

(λήξη ισχύος την 7-7-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65312449/17-7-18

(λήξη ισχύος την 17-8-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

806/9-5-18 (λήξη της ισχύος την 08-11-18)

 

274/2-5-18 (λήξη της ισχύος την 31-7-18)

ΕΦΚΑ

 

 

τ. ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

Υ.Δ.

326/5-6-18,

268822/7-6-18,

58/12-2-18,

57/12-2-18,

56/12-2-18,

55/12-2-18 &

368/21-6-18

 

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

Αριθμ. 165/7-5-18 & 499/8-5-18 Πιστοποιητικά

Πρωτοδικείο Ρόδου

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

 

ΝΑΙ

Βεβαίωση 190/5-2-18 (λήξη ισχύος 5-8-18)

ΤΕΕ

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

ΝΑΙ

Αριθμ. 512/6-6-2018 Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Ρόδου

Εισφορές σε ΤΕΕ

ΝΑΙ

Βεβαιώσεις 18640/124/26-1-18

                     18640/125/26-1-18

                   126330/126/26-1-18

                     44618/127-26-1-18

                     68460/128/26-1-18

 

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  -  Ανεκτέλεστες συμβάσεις, Τεχνικής – Επαγγελματικής Ικανότητας

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

Υ.Δ. &

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ

 

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/22089/5-12-2017

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 15-2-2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης (Ο.Ε.)

ΝΑΙ

Από 21-11-2016 Καταστατικό σύστασης της Ε.Ε.

Από 11/09/2017 Τροποποίηση Καταστατικού

Αριθμ. 603400.860592/13-6-18 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Έλλη Καμτσιώρα                     Κων/νος Παπανικολάου                      Παναγιώτης Δεληγιώργης