Απόφαση αριθμ. 27/428/2018

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 428η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018) προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 14/230/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 27/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 21-06-2018. 

  Ακολούθησε η αριθμ. 22/357/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από  21-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.  για  την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 27/2018 μελέτης  με συνολικό ποσό προσφοράς πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (57.628,80€), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 28678/27-08-20018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το από 11-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο  ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 18640/2018 διακήρυξη διαγωνισμού.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 18640/2018 διακήρυξη διαγωνισμού.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών της αρ. 27/2018 μελέτης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (57.628,80€), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α..

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 11-08-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών της αριθμ. 27/2018 μελέτης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς τα 57.628,80€.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 11-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018) προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€.

 

      Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018) προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. (Απέλλου 1, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094026421, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) με συνολικό ποσό προσφοράς τα πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (57.628,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα είδη της αριθμ. 27/2018 μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 11-08-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  σύμφωνα με τον  πίνακα που ακολουθεί :

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

 

Α.ΥΛΙΚΑ

 

 

 

 

1

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση

Τεμ.

10.000

0,796

7.960,00

2

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού με δεξί  παράθυρο χωρίς επιτύπωση (με τριγωνικό κλείσιμο ως τεχνικές προδιαγραφές)

Τεμ.

40.000

0,808

32.320,00

3

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση

Τεμ.

14.000

0,812

11.368,00

4

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΣ

Τεμ.

1.200

3,00

3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 1

38.500,00

4

ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

Επιτύπωση (των φακέλων με α/α 1 και 2 της ομάδας Α.

Τεμ.

64.000

0,03

1.920,00

ΦΠΑ 24%

460,80

ΣΥΝΟΛΟ 2

2.380,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

57.628,80

 

     Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

 

       Δ-  Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 00/6621.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» ποσού 58.260,80€ (Α.Ο.Ε. 12/204/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/428/2018.-

Leave a Comment