Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51/2018

 ΠΡΟΫΠ: 1.385,000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

  1. Τεχνική Έκθεση
  2. Προμέτρηση
  3. Προϋπολογισμός μελέτης
  4. Τιμολόγιο Μελέτης
  5. Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  6. ΣΑΥ
  7. Διακήρυξη
  8. Έντυπο Προσφοράς

 

 

                                

                                                                                  ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 1.385.000,00 Ευρώ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 08-08-2016 τεύχος Α΄), προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 1.385.000,00 ευρώ.

Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α)Για εργασίες                                                                       Ευρώ              822.863,90

β)Για εργολαβικό όφελος                                                      Ευρώ                148.115,50

γ)Για απρόβλεπτα                                                                   Ευρώ                145.646,91

δ)Για αναθεώρηση                                                                 Ευρώ                       309,17

ε)Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (γ)                Ευρώ              268.064,52

                                                                                                 ——————————

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                             Ευρώ            1.385.000,00€

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30/7336.0004 με το ποσό των 300.000,00€ ………………………………………………………………………………………….

Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ, με το συνολικό ποσό των 1.385.000,00€ και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-0082016 τεύχος Α΄).

 

Η μελέτη αφορά την κατασκευή τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης και κτιριακής εγκατάστασης στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. Γ213 σε χώρο συνολικού εμβαδού Ε=5.455,11μ2 που προορίζεται για αθλητικές εγκαταστάσεις., Από το σύνολο του οικοπέδου διαμορφώνεται επιφάνεια 2.750,00μ2 , στην οποία θα κατασκευαστούν 4 γήπεδα αντισφαίρισης με δύο χαμηλές κερκίδες, όπως και  ισόγειο μετά υπογείου κτίριο, για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση – λειτουργία  αυτών των δραστηριοτήτων ή ομοιογενών συλλόγων.

Το ισόγειο του κτιρίου συνολικής επιφάνειας 385,43μ2 αποτελείται: α) από τμήμα 354,57μ2 υπερυψωμένο κατά 1,20μ  με χρήσεις αναψυκτηρίου με κουζίνα και αποθήκη, γραφείο γραμματείας, μικρό ιατρείο, αποδυτήρια ανδρών και γυναικών και λουτρά κοινού και ΑΜΕΑ.  και  β) τμήμα 30,86μ2 τμήμα στην επιφ. του φυσικού εδάφους  με χρήση άμεσης αποθήκης υλικού.     Το υπόγειο συνολικής επιφάνειας 326,23μ2 θα καλύψει τις γενικότερες αποθηκευτικές ανάγκες της χρήσης αυτής.

   Επιπλέον περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης στην είσοδο του οικοπέδου, και χώρους ‘πρασίνου’ σε επιλεγμένα σημεία, τον απαραίτητο εξωτερικό φωτισμό επίσης σε επιλεγμένες θέσεις, συνολική περίφραξη  και τα απαραίτητα δάπεδα – οδοστρώματα.

 

 

 

CPV  Εργασιών

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

1

Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις

 

45212200-8

 

 

Κόρινθος  31 / 07 /2018

Οι Συντάκτες

 

 

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 

 

Leave a Comment