Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ :

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης :

51/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

ΝΑΟΙΚ 20.02

ΟΙΚ 2112

1

m3

1.570,00

5,95

9.341,50

 

2

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

ΟΙΚ 2124

2

m3

50,00

7,65

382,50

 

3

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ 20.20

ΟΙΚ 2162

3

m3

1.400,00

18,85

26.390,00

 

4

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  για τις γενικές εκσκαφές

ΝΑΟΙΚ 20.06.01

ΟΙΚ 2132

4

m3

300,00

0,45

135,00

 

5

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ Α20.10

ΟΙΚ 2162

5

m3

50,00

7,65

382,50

 

6

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ01.1

ΝΟΔΟ 3121Β

6

m3

870,00

14,65

12.745,50

 

 

Σύνολο : 1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις

49.377,00

49.377,00

 

1.2. Σκυροδέματα

1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ Α32.01.03

ΟΙΚ 3213

7

m3

25,00

84,00

2.100,00

 

2

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ Α32.01.04

ΟΙΚ 3214

8

m3

630,00

90,00

56.700,00

 

3

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37

ΝΑΟΙΚ 32.01.07

ΟΙΚ 3216

9

m3

540,00

112,00

60.480,00

 

4

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

ΝΑΟΙΚ Α79.22

ΟΙΚ 7922

10

kg

50,00

1,70

85,00

 

5

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΝΑΟΙΚ Α79.21

ΟΙΚ 7921

11

kg

500,00

1,35

675,00

 

6

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ Α38.02

ΟΙΚ 3811

12

m2

40,00

22,50

900,00

 

7

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ Α38.03

ΟΙΚ 3816

13

m2

2.000,00

15,70

31.400,00

 

8

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ Α38.13

ΟΙΚ 3841

14

m2

95,00

20,25

1.923,75

 

9

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

ΝΑΟΙΚ Α38.20.02

ΟΙΚ 3873

15

kg

70.000,00

1,07

74.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

229.163,75

49.377,00

 

Σελίδα 1 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

229.163,75

49.377,00

10

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ Α38.20.03

ΟΙΚ 3873

16

kg

615,00

1,01

621,15

 

11

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ Α38.45

ΟΙΚ 3873

17

m2

900,00

2,20

1.980,00

 

12

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΝΑΟΙΚ Α79.08

ΟΙΚ 7903

18

kg

1.050,00

5,60

5.880,00

 

13

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΝΑΟΙΚ Α79.17

ΟΙΚ 7244

19

ΜΜ

400,00

2,80

1.120,00

 

14

Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

ΝΑΟΙΚ Α79.18

ΟΙΚ 7912

20

m2

205,00

10,10

2.070,50

 

15

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Β51

ΝΟΔΟ 2921

21

m

140,00

9,60

1.344,00

 

 

Σύνολο : 1.2. Σκυροδέματα

242.179,40

242.179,40

 

1.3. Επενδύσεις, επιστρώσεις

1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm

ΝΑΟΙΚ Α73.34.01

ΟΙΚ 7326.1

22

m2

150,00

33,50

5.025,00

 

2

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ Α73.35

ΟΙΚ 7326.1

23

ΜΜ

300,00

4,50

1.350,00

 

3

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

ΝΑΟΙΚ Α73.16.02

ΟΙΚ 7316

24

m2

80,00

13,50

1.080,00

 

4

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

ΝΑΟΙΚ Α73.36.01

ΟΙΚ 7335

25

m2

200,00

18,00

3.600,00

 

5

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30×30 cm

ΝΑΟΙΚ Α73.33.02

ΟΙΚ 7331

26

m2

1.000,00

33,50

33.500,00

 

6

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ Α74.30.01

ΟΙΚ 7431

27

m2

12,00

85,50

1.026,00

 

7

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 – 30 cm

ΝΑΟΙΚ Α75.01.04

ΟΙΚ 7508

28

m2

6,00

106,00

636,00

 

8

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

ΝΑΟΙΚ Α75.11.02

ΟΙΚ 7513

29

ΜΜ

5,00

10,10

50,50

 

9

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

ΝΑΟΙΚ Α75.41.01

ΟΙΚ 7541

30

ΜΜ

80,00

39,00

3.120,00

 

10

Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

ΝΑΟΙΚ Α75.58.02

ΟΙΚ 7559

31

ΤΕΜ

100,00

18,00

1.800,00

 

11

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

ΝΑΟΙΚ Α75.31.04

ΟΙΚ 7534

32

m2

17,00

95,00

1.615,00

 

12

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

ΝΑΟΙΚ Α35.02

ΟΙΚ 3504

33

m3

40,00

110,00

4.400,00

 

13

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ Α79.45

ΟΙΚ 7934

34

m2

650,00

14,00

9.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

66.302,50

291.556,40

 

Σελίδα 2 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

66.302,50

291.556,40

14

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm

ΝΑΟΙΚ Α79.47.ΣΧ

ΟΙΚ 7934

35

m2

70,00

16,50

1.155,00

 

15

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm

ΝΑΟΙΚ Α79.48.ΣΧ

ΟΙΚ 7934

36

m2

60,00

17,20

1.032,00

 

16

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

ΝΑΟΙΚ Α79.16.01

ΟΙΚ 7914

37

m2

3.000,00

0,55

1.650,00

 

17

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ Α79.11.01

ΟΙΚ 7912

38

m2

360,00

14,60

5.256,00

 

18

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

ΝΑΟΙΚ Α75.21.03

ΟΙΚ 7523

39

m2

20,00

67,50

1.350,00

 

19

Κατασκευή αντιολισθηρού (ακρυλικού) δαπέδου εξωτερικού χωρου για αθλητικές δραστηριότητες.

ΝΑΟΙΚ Ν.79.05.01

 

40

μ2

3.000,00

9,50

28.500,00

 

20

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1

ΝΟΔΟ 4521Β

41

m2

900,00

7,70

6.930,00

 

21

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ04

ΝΟΔΟ 4120

42

m2

900,00

0,45

405,00

 

 

Σύνολο : 1.3. Επενδύσεις, επιστρώσεις

112.580,50

112.580,50

 

1.4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1

Εντοιχισμένες ντουλάπες

ΝΑΟΙΚ Α54.75

ΟΙΚ 5472.1

43

m2

10,00

112,00

1.120,00

 

2

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

ΝΑΟΙΚ Α56.21

ΟΙΚ 5617

44

m2

4,00

28,00

112,00

 

3

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

ΝΑΟΙΚ Α62.24

ΟΙΚ 6224

45

kg

50,00

5,60

280,00

 

4

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης

ΝΑΟΙΚ Α62.40

ΟΙΚ 6239

46

kg

50,00

5,60

280,00

 

5

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

ΝΑΟΙΚ Α56.23

ΟΙΚ 5613.1

47

m2

5,00

225,00

1.125,00

 

6

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

ΝΑΟΙΚ Α65.05

ΟΙΚ 6502

48

m2

2,00

175,00

350,00

 

7

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΝΑΟΙΚ Α54.46.01

ΟΙΚ 5446.1

49

m2

15,00

118,00

1.770,00

 

8

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2”

ΝΑΟΙΚ Α64.16.03

ΟΙΚ 6418

50

m

50,00

17,40

870,00

 

9

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

ΝΑΟΙΚ Α65.17.01

ΟΙΚ 6519

51

m2

5,00

200,00

1.000,00

 

10

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Α65.17.06

ΟΙΚ 6524

52

m2

61,00

135,00

8.235,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

15.142,00

404.136,90

 

Σελίδα 3 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

15.142,00

404.136,90

11

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min

ΝΑΟΙΚ Α62.60.01

ΟΙΚ 6236

53

m2

2,00

225,00

450,00

 

12

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

ΝΑΟΙΚ Α65.02.01.01

ΟΙΚ 6502

54

m2

17,00

165,00

2.805,00

 

13

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΝΑΟΙΚ Α76.27.02

ΟΙΚ 7609.2

55

m2

61,00

54,00

3.294,00

 

14

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.02

ΟΙΚ 6501

56

m2

17,00

200,00

3.400,00

 

15

Κατακευή σιδηρών εσχαρών – λασπωτήρων πεζοδρομίων

ΝΑΟΙΚ 61.22

ΟΙΚ 6122

57

kg

9.000,00

2,80

25.200,00

 

16

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών

ΝΑΟΙΚ Ν.64.47.1

ΟΙΚ 6447

58

μμ 

230,00

85,00

19.550,00

 

17

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

ΝΑΟΙΚ 61.29

ΟΙΚ 6118

59

kg

2.000,00

3,40

6.800,00

 

18

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις

ΝΑΟΙΚ 72.31.04

ΟΙΚ 7231

60

m2

135,00

15,20

2.052,00

 

19

Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, πολυσυνθέτου σχεδίου

ΝΑΟΙΚ 64.06.02

ΟΙΚ 6407

61

kg

4.000,00

13,50

54.000,00

 

20

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης (τέννις)

ΝΑΟΙΚ Ν.64.49

 

62

τεμ.

4,00

400,00

1.600,00

 

21

Κινητές σίτες αερισμού

ΝΑΟΙΚ 65.25

ΟΙΚ 6530

63

m2

5,00

45,00

225,00

 

 

Σύνολο : 1.4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

134.518,00

134.518,00

 

1.5. Τοιχοποίες, επιχρήσματα

1

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Α46.10.02

ΟΙΚ 4662.1

64

m2

250,00

22,50

5.625,00

 

2

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ Α46.10.04

ΟΙΚ 4664.1

65

m2

325,00

33,50

10.887,50

 

3

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α49.01.01

ΟΙΚ 3213

66

m

145,00

16,80

2.436,00

 

4

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ Α49.01.02

ΟΙΚ 3213

67

m

195,00

19,70

3.841,50

 

5

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΝΑΟΙΚ Α71.31

ΟΙΚ 7131

68

m2

3.000,00

11,20

33.600,00

 

6

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ Α61.13

ΟΙΚ 6116

69

m

50,00

2,60

130,00

 

 

Σύνολο : 1.5. Τοιχοποίες, επιχρήσματα

56.520,00

56.520,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

 

595.174,90

 

Σελίδα 4 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

 

595.174,90

 

1.6. Λοιπά τελειώματα

1

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ Α77.10

ΟΙΚ 7725

70

m2

250,00

3,90

975,00

 

2

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς

ΝΑΟΙΚ Α77.25

ΟΙΚ 7745

71

m2

100,00

6,60

660,00

 

3

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Α77.55

ΟΙΚ 7755

72

m2

100,00

6,70

670,00

 

4

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Α77.54

ΟΙΚ 7754

73

m2

100,00

6,70

670,00

 

5

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2”

ΝΑΟΙΚ Α77.67.02

ΟΙΚ 7767.4

74

ΜΜ

100,00

2,25

225,00

 

6

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ Α77.80.01

ΟΙΚ 7785.1

75

m2

2.000,00

9,00

18.000,00

 

7

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ Α77.80.02

ΟΙΚ 7785.1

76

m2

1.500,00

10,10

15.150,00

 

8

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Α77.30

ΟΙΚ 7735

77

m2

250,00

2,25

562,50

 

9

Συγκρότημα  σηπτικού  καί απορροφητικού βόθρου

ΟΙΚ 8079.57.ΣΧ

ΟΙΚ 8079

78

ΤΕΜ

1,00

12.522,00

12.522,00

 

10

Καθιστικά – Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα

ΝΑΠΡΣ Β10.10

ΟΙΚ 5104

79

ΤΕΜ

5,00

480,00

2.400,00

 

11

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ01

ΠΡΣ 1140

80

στρ.

0,85

105,00

89,25

 

12

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

ΝΑΠΡΣ Ε13.1

ΠΡΣ 5510

81

στρ.

0,70

2.000,00

1.400,00

 

13

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

ΝΑΟΔΟ Ε17.1

ΟΙΚ 7788

82

m2

37,00

3,80

140,60

 

 

Σύνολο : 1.6. Λοιπά τελειώματα

53.464,35

53.464,35

 

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

648.639,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

 

648.639,25

 

Σελίδα 5 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

 

648.639,25

 

2. Η/Μ

 

2.1. Ύδρευση

1

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40χ40cm, βάθους 70cm

ΑΤΗΕ Ν.9307.02

ΗΛΜ 10

131

ΤΕΜ

5,00

158,82

794,10

 

2

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 10 atm

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01

ΥΔΡ 6621.1

84

m

50,00

2,80

140,00

 

3

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm

ΝΑΥΔΡ 12.36.01.01

ΥΔΡ 6711.1

85

m

50,00

0,72

36,00

 

4

Εξοδος με το ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 76/83 mm

ΑΤΗΕ 8601.16

ΗΛΜ 6

86

ΤΕΜ

1,00

35,62

35,62

 

5

Χαλκοσωλήνας   πάχους τοιχώματος  0,75    mm, εξωτ. Διαμέτρου   15     mm

ΑΤΗΕ Ν.8041.5.2

ΗΛΜ 7

87

μ

140,00

7,68

1.075,20

 

6

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

ΑΤΗΕ 8041.7.1

ΗΛΜ 7

88

m

50,00

11,53

576,50

 

7

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

ΑΤΗΕ 8041.8.1

ΗΛΜ 7

89

m

30,00

14,20

426,00

 

8

Θερμική  μόνωση  σωλήνων διαμ’ετρου 15μμ, τύπου “armaflex”, λευκή, πλήρως τοποθετημένη

ΑΤΗΕ Ν.8691.1.1

 

90

m

60,00

2,85

171,00

 

9

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8131.2.1

ΗΛΜ 11

91

ΤΕΜ

24,00

16,47

395,28

 

10

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8101.1

ΗΛΜ 11

92

ΤΕΜ

8,00

13,24

105,92

 

11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

ΑΤΗΕ 8101.2

ΗΛΜ 11

93

ΤΕΜ

5,00

13,85

69,25

 

12

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ   1 ins

ΑΤΗΕ 8101.3

ΗΛΜ 11

94

ΤΕΜ

4,00

16,08

64,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

3.889,19

648.639,25

 

Σελίδα 6 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

3.889,19

648.639,25

13

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8138.1.2

ΗΛΜ 11

95

ΤΕΜ

4,00

8,97

35,88

 

14

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 Χ 68 cm

ΑΤΗΕ 8160.4

ΗΛΜ 17

96

ΤΕΜ

9,00

166,14

1.495,26

 

15

Σιφώνι νιπτήρα

ΑΤΗΕ 8160.5

ΗΛΜ 17

97

ΤΕΜ

9,00

27,89

251,01

 

16

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.2.2

ΗΛΜ 13

98

ΤΕΜ

9,00

60,63

545,67

 

17

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

ΑΤΗΕ 8151.2

ΗΛΜ 14

99

ΤΕΜ

4,00

192,13

768,52

 

18

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

ΑΤΗΕ 8179.2

ΗΛΜ 18

100

ΤΕΜ

4,00

22,97

91,88

 

19

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

ΑΤΗΕ 8168.2

ΗΛΜ 13

101

ΤΕΜ

10,00

22,33

223,30

 

20

Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι

ΑΤΗΕ 8178.1.2

ΗΛΜ 14

102

ΤΕΜ

5,00

13,14

65,70

 

21

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο

ΑΤΗΕ 8174

ΗΛΜ 13

103

ΤΕΜ

6,00

23,25

139,50

 

22

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό

ΑΤΗΕ 8175.2

ΗΛΜ 13

104

ΤΕΜ

6,00

13,26

79,56

 

23

Λεκάνη αποχωρητηρίου, νιπτήρας, χειρολαβή ΑΜΕΑ.

ΑΤΗΕ Ν.8151.2

 

105

τεμ.

1,00

800,00

800,00

 

24

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm μήκους 1,20 m

ΑΤΗΕ 8165.1.1

ΗΛΜ 17

106

ΤΕΜ

1,00

173,17

173,17

 

25

Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης

ΑΤΗΕ 8166.1

ΗΛΜ 17

107

ΤΕΜ

1,00

41,80

41,80

 

26

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.3.2

ΗΛΜ 13

108

ΤΕΜ

1,00

70,31

70,31

 

27

Καμπίνα με πλαίσιο ανοδειωμένου αλουνμιίου και κρύσταλλο securit, πάχους 5mm, διαστάσεων 0,70χ0,70χ1,80μ. με ντουζιέρα πορσελάνης.

ΑΤΗΕ Ν.8161.2.3

 

109

ΤΕΜ

4,00

600,00

2.400,00

 

28

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών “INOX”, με φωτοκύταρο, ισχύος 2300W, πλήρης

ΑΤΗΕ Ν8177

 

110

τεμ.

6,00

250,00

1.500,00

 

29

Θερμοσίφωνας  ηλιακός χωρητικότητας 200 l διπλής ενέργειας

ΑΤΗΕ Ν.8256.8.4

ΗΛΜ 24

111

τεμ.

1,00

800,00

800,00

 

 

Σύνολο : 2.1. Ύδρευση

13.370,75

13.370,75

 

2.2. Αποχέτευση

1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm

ΑΤΗΕ 8042.1.2

ΗΛΜ 8

112

m

100,00

13,60

1.360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

1.360,00

662.010,00

 

Σελίδα 7 από 11

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

1.360,00

662.010,00

2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm

ΑΤΗΕ 8042.1.3

ΗΛΜ 8

113

m

15,00

14,00

210,00

 

3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm

ΑΤΗΕ 8042.1.5

ΗΛΜ 8

114

m

25,00

18,72

468,00

 

4

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm

ΑΤΗΕ 8042.1.7

ΗΛΜ 8

115

m

50,00

22,85

1.142,50

 

5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 125 mm

ΑΤΗΕ 8042.1.9

ΗΛΜ 8

116

m

50,00

25,74

1.287,00

 

6

Σιφώνι δαπέδου από πλαστικό PVC με εσχάρα INOX διαστάσεων120χ120mm

ΑΤΗΕ Ν.8046.3

ΗΛΜ 8

117

ΤΕΜ