Απόφαση αριθμ. 26/408/2018

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 30024/06-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζήμος Κων.,  4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 408η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 7/2018 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων,  η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

 

  «…Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων την αριθμ. 23793/18-07-2018 αίτηση της Κόλλια Ελευθερίας, με την οποία προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν ακίνητό της εκτάσεων περίπου εκατό (100,00) τ.μ. στο Δήμο Κορινθίων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων με την παράκληση να της παραχωρηθούν δωρεάν δύο (2) οικογενειακοί τάφοι.

  Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας πρότεινε την αποδοχή της δωρεάς εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες στην κ. Κόλλια Ελευθερία.

  Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγησης του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

  Αποδέχεται τη δωρεά της κ. Κόλλια Ελευθερίας, ακιινήτου εκτάσεως περίπου 100,00 τ.μ. και συμφωνεί με τη δωρεάν παραχώρηση στην ανωτέρω δύο (2) οικογενειακών τάφων. …»

 

       Ακολούθως ο Πρόεδρος, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, μιας και πρόκειται για  δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο ακινήτου και παράλληλα για δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου δύο οικογενειακών τάφων, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, προτείνει την παραπομπή του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης με θετική γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή της δωρεάς και παραχώρηση των τάφων από τον Δήμο στην κ. Κόλλια, σύμφωνα με το αίτημά της και την ως άνω αναφερομένη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  υπ’ αριθμ. 7/2018 Απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές  διατάξεις

                                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

  Παραπέμπει το θέμα της αποδοχής δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, με θετική γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή της δωρεάς του ακινήτου εκτάσεως περίπου εκατό (100) τ.μ. ιδιοκτησίας της κ. Κόλλια Ελευθερίας και παραχώρηση σε αυτήν δύο (2) οικογενειακών τάφων από τον Δήμο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/408/2018.-

Leave a Comment