Απόφαση αριθμ. 25/394/2018

Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  03-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 29157/30-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.,), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 394η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (χρήση οστεοφυλακίων)»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Μείωση του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 & εφεξής.

 

            Έχοντας υπόψη:

1.      την υπ’ αρίθμ. 384/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών-δικαιωμάτων κοιμητηρίων.

2.      την υπ’ αρίθμ. 263/2013 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης νέου κανονισμού νεκροταφείου του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

3.      τις υπ’ αρίθμ. 95/2015 και 383/2016 τροποποιήσεις της ως άνω κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

4.      Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.      Τον ΑΝ 582/68

  1.  τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/2018) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης»

7.      την ανάγκη μείωσης του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων

 

 προτείνουμε:

 

·         την τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 384/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη μείωση  του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων  από 45,00€ σε 20,00€ για το έτος 2019 και εφεξής. Η προσαρμογή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της έλλειψης χώρων ταφής, της αθρόας προσέλευσης ενδιαφερομένων  από την ευρύτερη περιοχή της  Αθήνας και της προσαρμογής του  έναντι του δικαιώματος  διατήρησης οικογενειακών τάφων το οποίο ανέρχεται σε 40,00€  για τα κοιμητήρια της Κορίνθου

 

            Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2017-2018 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2017-2018

Πλαίσιο κειμένου: Κωδικός	Περιγραφή Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017	Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017	Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018	Εκτίμηση 2018 ΕΣΟΔΑ 0411.0001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 12.926,60	8.790,00	12.310,00	15.310,00 0412.0001 Δικαίωμα ενταφιασμού	46.600,00	29.700,00	30350,00 45.000,00 0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	600,00	450,00	750,00	750,00 0414.0001	Τέλος ανακομιδής	,00	,00	,00	,00 0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	225,00	90,00	45,00	135,00 0417.0001 Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων 236,65	,00	243,00	2.500,00 0417.0002 Δικαίωμα ευπρεπισμού 2.400,00	1.600,00	3.300,00	4.200,00 0417.0003 Δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσεως 33.014,66	20.310,00	17.940,00	26.670,00 2119.0005 Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων 4.341,90	3.662,23	8.173,70	14000 2119.0011 Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών 14.855,18	7.850,00	15180 23.850,00 3219.0002	Δικ. από τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίων ΠΟΕ Χρηματικό  υπόλοιπο	85352,35 564252,71	25.246,31	256.973,45	298300 639.485,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	764.805,05		345.265,15	430.715,00

Κωδικός

Περιγραφή

 

Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017

Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017

Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018

Εκτίμηση 2018

60

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων

100.112,92

58.986,21

57.980,41

108.000,00

61

Αμοιβές αιρετών & τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Παροχές τρίτων

4725,00

 

2.928,00

1.338,00

2.438,00

63

Φόροι τέλη

105,00

0,00

0,00

105,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

984,93

348,04

507,78

1.820,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Έργα

18.549,99

0,00

2.234,63

100.000,00

74

Μελέτες κλπ

0,00

0,00

0,00

0

 

8

Πληρωμές ΠΟΕ

 

Χρηματικό  υπόλοιπο

841,58

 

 

639.485,63

687,83

11.372,76

15.000,00

 

 

842837,63

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

125.319,42

 

62950,08

73.433,58

227.363,00

 

 

764805,05

 

 

 

 

     Σύμφωνα με την ανωτέρω αλλαγή η μείωση του δικαιώματος που προκύπτει δεν δημιουργεί μείωση στα συνολικά έσοδα και καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις σε δαπάνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας.

             Τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται ως εξής:    

 

Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2019 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2019.

 

 

α/α

κ.α εσόδων

περιγραφή

Εκτίμηση Προϋπολογισμού

εσόδων έτους 2019

1

0411.0001

Δικαίωμα μετατροπής τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς

 

40.000,00

εκτίμηση

 

3

0412.0001

 

Τέλος ανόρυξης τάφου

10.000,00

εκτίμηση

5

0413.0001

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής

2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)

6

0414.0001

Τέλος ανακομιδής

2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)

7

0415.0001

Τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο)

5000

εκτίμηση (20,00€ χ 250)

8

0417.0001

 

Ετήσιο τέλος ενταφιασμού -διατήρησης

 

325.474,00 * ( Πίνακας Α’)

εκτίμηση σύμφωνα με το  πίνακα

Α’ & με την πρόβλεψη για το 2019

μέχρι την πλήρη καταγραφή

των διπλών τάφων.

9

0417.0002

 

τέλος ευπρεπισμού

 

7000

10

0417.0003

 

Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης

 

32.000,00

 

11

2119.0005

 

Ετήσιο τέλος ενταφιασμού -διατήρησης παρελθόντων ετών

 

15.000,00

 

α/α

2119.0011

 

Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών

 

15000

12

3219.0002

Δικ. από τέλη ενταφιασμού -διατήρησης παρελθόντων ετών

 

Χρηματικό  υπόλοιπο

78.215,42€

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ

 

842.837,63

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.

 

  532.189,42

1.375.027,05

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ‘

 

 

 

Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2018

 

Α/Α

Κοιμητήριο

Αρ. εγγραφών

(τάφων)

 

Εσοδα

1

Κορίνθου

3027

 

155.560,00

2

Αγ. Παρασκευής

143

 

5.635,00

3

Ξυλοκέριζας

167

 

8.155,00

4

Κεχρεών

76

 

3.115,00

5

Σολομού

140

 

5.635,00

6

Αγ. Άννας

263

 

9.940,00

7

Εξαμιλίων

326

 

13.090,00

8

Άσσου

350

 

15.004,00

9

Κ. Άσσου

153

 

5.500,00

10

Βεληνιάτικων

3

 

66,00

11

Περιγιαλίου

312

 

9.878,00

12

Λεχαίου

443

 

12.540,00

13

Χιλιομοδίου

295

 

8.448,00

14

Κλένιας

291

 

9.152,00

15

Κουταλά

19

 

484,00

16

Στεφανίου

54

 

1.738,00

 

 

 

 

 

17

Αγ. Βασιλείου

268

 

10.802,00

18

Αγιονορι

70

 

1.628,00

19

Μαψός

38

 

858,00

20

Σπαθοβουνι

68

 

1.760,00

21

Ρητό

39

 

946,00

22

Αλμυρής

116

 

2.772,00

23

Κατακαλίου

42

 

968,00

24

Γαλατακίου

167

 

4.268,00

25

Αθικίων

480

 

11.396,00

26

Αγ. Ιωάννη

102

 

3.212,00

27

Αλαμάνου

70

 

2.332,00

28

Σοφικό

419

 

14.344,00

29

Αγγελόκαστρο

155

 

4.136,00

30

Κόρφος

89

 

2.112,00

 

 

8185

 

325.474,00

 

 

 

Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (Πρόβλεψη)

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

 

Προϋπολογισμός  2019

60

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων

147.000,00

61

Αμοιβές αιρετών & τρίτων

,00

62

Παροχές τρίτων

35.000,00

63

Φόροι τέλη

500,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

500,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

96.000,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

350.000,00

73

Έργα

745.607,05

74

Μελέτες κλπ

0

 

8

Πληρωμές ΠΟΕ

 

 

420,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.375.027,05

 

 

 

 

 

Προβλέψεις εσόδων 2019:

            Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 532.189,42€. Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 842.837,63€.  Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.375.027,05€.

 

Προβλέψεις εξόδων 2019:

 

Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε  1.375.027,05€.

 

   Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μείωση του δικαιώματος από τη χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της με αριθμό 384/2016 απόφασής του ως προς το δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων και την μείωση του δικαιώματος αυτού από 45,00€, που είναι σήμερα, στα 20,00€ για το έτος 2019 και εφεξής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/394/2018.-