Απόφαση αριθμ. 6/35/2018

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 23-07-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24083/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος, 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 35η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 23585/17-07-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα:«Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματων ΑΜΕΑ επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο»

 

Με την αρ. 17740/31-5-2018 σχετική του θέματος αίτηση, η Δ/νση του ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων αιτείται τη χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης οχημάτων για ΑΜΕΑ εξωτερικά του καταστήματος της επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο.

Η Τεχνική Υπηρεσία και μετά από αυτοψία στην άνω θέση όπου στεγάζεται και η Δ/νση του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, διαπίστωσε την ύπαρξη μίας θέσης για οχήματα ΑΜΕΑ με κατακόρυφη σήμανση (μία πινακίδα Ρ -71 και δύο πινακίδες Ρ-40) καθώς και την ύπαρξη μιας ράμπας με υποβιβασμό του δαπέδου του πεζοδρομίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η άνω θέση για οχήματα ΑΜΕΑ-μετά από αναζήτηση στο αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία- δεν έχει χορηγηθεί με άδεια της Δημοτικής Αρχής και ότι δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, εισηγείται την χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο με τις εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • Να τοποθετηθεί μία πινακίδα (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) επιπρόσθετα της υπάρχουσας (μία πινακίδα Ρ-71) για την οριοθέτηση της θέσης καθώς και να αφαιρεθούν οι δύο υπάρχουσες πινακίδες Ρ-40 στην υπόψη οδό. Στην πινακίδα σήμανσης (Ρ-72) να αναγράφεται και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής.

  • Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει η αποκλειστική θέση, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  • Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

  • Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας αποκλειστικής θέσης οχήματων ΑΜΕΑ επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας αποκλειστικής θέσης οχήματων ΑΜΕΑ επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 53 στην Κόρινθο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • Να τοποθετηθεί μία πινακίδα (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) επιπρόσθετα της υπάρχουσας (μία πινακίδα Ρ-71) για την οριοθέτηση της θέσης, καθώς και να αφαιρεθούν οι δύο υπάρχουσες πινακίδες Ρ-40 στην υπόψη οδό. Στην πινακίδα σήμανσης (Ρ-72) να αναγράφεται και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής.

  • Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει η αποκλειστική θέση, πεντέμισι μέτρα (5,50) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  • Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

  • Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/35/2018.

Leave a Comment