Απόφαση αριθμ. 6/36/2018

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 23-07-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24083/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Χαρ.Καμπούρης, 3) Σταυρ.Κεφάλας, 4) Βασ. Νανόπουλος, 5) Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Μιχ. Χατζής, 2)Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Κων. Ζήμος, 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 36η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης χορήγησης άδειας στάθμευσης οχήματος» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 31022/26-06-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει σταλεί και στην αιτούσα και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Περί επανεξέτασης χορήγησης άδειας στάθμευσης οχήματος

Σχετ. : 1.αρ. πρωτ. 18240/4-6-2018 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω αρ. 1 σχετικής του θέματος αίτησής σας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αρ. 187/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων είχε απορριφθεί σχετικό αίτημα σας για επανοχορήγηση αποκλειστικής θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Κολιάτσου 66 στην Κόρινθο επειδή δεν προσκομίστηκαν πλήρως τα ζητούμενα για την επαναχορήγηση δικαιολογητικά (δελτίο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα).

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα του εξεταζομένου θέματος με βάση τα προσκομιζόμενα με την υπ’ όψη αίτηση δικαιολογητικά (ιατρικό πιστοποιητικό, κλπ), θεωρεί ότι, είναι στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου η χορήγηση της αιτούμενης άδειας αποκλειστικής στάθμευσης στα πλαίσια ενιαίας αντιμετώπισης αναλόγων αιτημάτων.

ΣΥΝΗΜΜΕNA: αρ. πρωτ. 18240/4-6-2018 αίτηση με τα συνημμένα

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 2/10/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε ο επανέλεγχος από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλων των αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ, που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων και η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αυτών, με την προσκόμιση των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών από τους δικαιούχους και ακολούθησε η υπ’ αριθμ.18/302/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ.2/28/2017 απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3013/24-1-2017 προηγούμενης αιτήσεως της κ.Σαϊσανά Βασιλικής για επαναχορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου 66 στην πόλη της Κορίνθου, διότι δεν προσκομίστηκαν πλήρως τα ζητούμενα για την επαναχορήγηση δικαιολογητικά (δελτίο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα). Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.10/187/2017 σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Η αιτούσα με την νέα αίτησή της υποβάλει το ίδιο αίτημα, ωστόσο δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα εκ της νομοθεσίας δικαιολογητικά, δηλαδή το Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ. Στα πλαίσια της ενιαίας αντιμετώπισης αντίστοιχων αιτημάτων, καθώς οι θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ χορηγούνται βάσει συγκεκριμένης Νομοθεσίας, ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18240/4-6-2018 αιτήσεως της κ.Σαϊσανά Βασιλικής για επαναχορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου 66 στην πόλη της Κορίνθου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18240/4-6-2018 αιτήσεως της κ.Σαϊσανά Βασιλικής για επαναχορήγηση άδειας στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου 66 στην πόλη της Κορίνθου, διότι δεν προσκομίστηκαν πλήρως τα ζητούμενα για την επαναχορήγηση δικαιολογητικά (δελτίο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα), σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ.10/187/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/36/2018.

Leave a Comment