Απόφαση αριθμ. 12/213/2018

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14722/03-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14628/1708/03-0-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και προσκύρωσης για την ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Μπίρη Αφροδίτης με κωδικό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

Η κα Αφροδίτη Μπίρη του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης με την αριθμ.πρωτ.14184/1675/2018 αίτησή της, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείιμματος γης και προσκύρωσης, ως φερόμενη ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή τόμος 563/αριθμός 493), όπως έχει διορθωθεί για την ιδιοκτησία αυτή με την υπ’ αριθμ.01/2018 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ. 5870/83/06-03-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αριθμ.καταχώρησης κτηματολογίου 485/13-04-2018).

 

Συγκεκριμένα, αιτείται τον καθορισμό της τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής της από το Δήμο Κορινθίων, για συνολική επιφάνεια 68,03 τ.μ με εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ ) αποδεχόμενη την υπ’ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

Η αποζημίωση συνολικής επιφάνειας 68,03 τ.μ επιμερίζεται σε :

α) αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 68,00 τ.μ όπως αναγράφεται στις στήλες 50 και 52 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής και

β) αποζημίωση λόγω προσκύρωσης μέσω ΟΤΑ από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 0612020 επιφάνειας 0,03 τ.μ όπως αναγράφεται στις στήλες 51 και 52 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής αποφασης περί της αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  • Η αριθμ. πρωτ. 14184/1675/2018 αίτηση της κας Αφροδίτης Μπίρη του Χαράλαμπου

  • Η με αριθμ. Πρωτ. 5870/83/06-03-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής

  • Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0612021

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως της κ.Αφροδίτης Μπίρη του Χαράλαμπου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης και προσκύρωσης με προτεινόμενη τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ), αποδεχόμενη την υπ’ αριθμ. 5/82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως της κ.Αφροδίτης Μπίρη του Χαράλαμπου για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και προσκύρωσης, ως φερόμενης ιδιοκτήτριας της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 812 & Ο.Τ 815 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/213/2018.-

 

 

 

Leave a Comment