Απόφαση αριθμ. 20/337/2018

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 337η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22130/οικ.2745/06-07-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κατσούλα Κων/νου με κωδικό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων”

 

Ο κ. Κων/νος Κατσούλας του Γεωργίου και της Ανδριάνας με την αριθμ. πρωτ. 1787/08-05-2018 αίτησή του, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή τόμος 563 / αριθμός 493).

 

Συγκεκριμένα, αιτείται τον εξώδικο συμβιβασμό για τα κάτωθι:

α) τον καθορισμό της τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής του από το Δήμο Κορινθίων για συνολική επιφάνεια 23,85 τ.μ με εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ), αποδεχόμενος την υπ΄ αριθμ. 512/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος του προς απαλλοτρίωση επικειμένου της εν λόγω ιδιοκτησίας με βάση τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για τα οποία αποδέχεται ως τιμή μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο την ακόλουθη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, δηλαδή:

  • για συρματόπλεγμα 90 τ.μ με τιμή μονάδος εννέα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 9,00 €/τ.μ

 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Η αριθμ. πρωτ. 1787/08-05-2018 αίτηση του κ. Κων/νου Κατσούλα του Γεωργίου

  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωση

πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η με αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωσης

των πινάκων επικειμένων

  • Αντίγραφο του κυρωμένου πίνακα επικειμένων

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως περί εξώδικου συμβιβασμού του φερόμενου ιδιοκτήτη κ.Κατσούλα Κων/νου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, με προτεινόμενες τιμές μονάδος, εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο γης (120,00 €/τ.μ) αποδεχόμενος την υπ’ αριθμ. 512/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, και για τα επικείμενα τις τιμές που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων, της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986. Για τον λόγο δε αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως περί εξώδικου συμβιβασμού του φερόμενου ιδιοκτήτη κ.Κατσούλα Κων/νου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων”, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/337/2018.-

 

 

Leave a Comment